متن و ترجمه آهنگ Solo از Clean Bandit و Demi Lovato

Solo - Clean Bandit - Demi Lovato

تک نفره - کلین بندیت - دمی لواتو
تک نفره

دانلود و پخش آنلاین


This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, solo, everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
Woop, woop, woop, woop, woop, woop, woop

I never meant to leave you hurtin'
من هرگز قصد نداشتم تورو ول کنم که عذاب بکشی
I never meant to do the worst thing
من هرگز قصد نداشتم بد ترین کار (ترک کردن تو) رو انجام بدم
Not to you (this solo, solo everybody)
نه با تو (این "تک نفره" ، همه تک نفره)
'Cause every time I read your message
بخاطر اینکه هر بار که پیام تورو میخوندم
I wish I wasn't one of your exes
آرزو میکردم که هیچ وقت (همسر) سابق تو نباشم
Now I'm the fool (this solo, solo everybody)
حالا من اون احمقه (همسر سابق) هستم(این "تک نفره" ، همه تک نفره)

Since you've been gone
از موقعی که تو رفتی
I've been dancing on my own
من دارم خودم تنهایی می رقصم
There's boys up in my zone
پسر هایی هستند در منطقه من
But they can't turn me on
اما اونا نمیتونند منو به وجد بیارند
'Cause baby you're
چون عزیزم تو هستی
The only one I'm coming for
تنها کسی که من براش میام ;)
I can't take no more
من نمیتونم بیشتر بگیرم(فقط تورو میخوام)
No more, no more
نه بیشتر، نه بیشتر

I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted
اما من دل شکسته ام
Cr-cr-cry, but I like the party
گر-گر-گریه اما من پارتی رو دوست دارم
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
Here on my own
اینجا منم و خودم
I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted
اما من دل شکسته ام
Cr-cr-cry since the day we parted
گر-گر-گریه از روزی که ما از هم جدا شدیم
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
So I do it solo
پس من اون کارو تنهایی انجام میدم

This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم

Every single night I lose it
تک تک شب ها من اونو گم میکنم
I can't even hear the music
من حتی نمیتونم موزیک رو بشنوم
Without you
بدون تو
(this solo, solo everybody)
این "تک نفره" ، همه تک نفره
Oh yeah, yeah, yeah
اوه آره، آره، آره
Try to stop myself from calling
سعی کردم خودمو از زنگ زدن منصرف کنم
But I really wanna know if you're with
اما من واقعا میخوام بدونم اگه تو 
Someone new
با آدم جدیدی هستی
(this solo, solo, everybody)
این "تک نفره" ، همه تک نفره

Since you've been gone
از موقعی که تو رفتی
I've been dancing on my own
من دارم خودم تنهایی می رقصم
There's boys up in my zone
پسر هایی هستند در منطقه من
But they can't turn me on )can't turn me on(
اما اونا نمیتونند منو به وجد بیارند (نمیتونند منو به وجد بیارند)
'Cause baby you're the only one I'm
چون عزیزم تو تنها کسی هستی که 
coming for
 من براش میام ;)
I can't take no more, No more, no more
من نمیتونم بیشتر بگیرم(فقط تورو میخوام) نه بیشتر، نه بیشتر

I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted
اما من دل شکسته ام
Cr-cr-cry, but I like the party
گر-گر-گریه اما من پارتی رو دوست دارم
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
Here on my own
اینجا منم و خودم
I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted(oh)
اما من دل شکسته ام (اوه)
Cr-cr-cry since the day we parted(oh)
گر-گر-گریه از روزی که ما از هم جدا شدیم (اوه)
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
So I do it solo
پس من اون کارو تنهایی انجام میدم

This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم

Can't do it solo
نمیتونم اون کارو تنهایی انجام بدم

I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted
اما من دل شکسته ام
Cr-cr-cry, but I like the party
گر-گر-گریه اما من پارتی رو دوست دارم
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
Here on my own )Here on my own(
اینجا منم و خودم (اینجا منم و خودم)
I wanna f-woop, woop woop
من میخوام ووپ، ووپ ووپ
But I'm broken hearted(oh)
اما من دل شکسته ام (اوه)
Cr-cr-cry since the day we parted(oh)
گر-گر-گریه از روزی که ما از هم جدا شدیم (اوه)
T-t-touch, but I got nobody
لم-لم-لمس اما من هیشکی رو ندارم
So I do it solo
پس من اون کارو تنهایی انجام میدم

This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
This solo, e-e-e-everybody
این "تک نفره" ، همه
This solo, solo everybody
این "تک نفره" ، همه تک نفره
(I do it solo)
من اون کارو تک نفره انجام میدم

So I do it solo
پس من اون کارو تنهایی انجام میدم

گفتگو در مورد این آهنگ

🌱R.min🌱

بی نظیر😍🌸💚


طراحی و توسعه با در لیریکا