Thotiana - Blueface - Cardi B

تاتیانا - بلوفیس - کاردی بی

متن و ترجمه آهنگ Thotiana از Blueface و Cardi B

تاتیانا

[Intro: Blueface]
Blueface, baby
Yeah aight
Bust down, Thotiana
Yeah aight
I wanna see you bust down

[Chorus: Blueface]
Bust down, Thotiana (Bust down, Thotiana)
I wanna see you bust down (Over)
Pick it up, now break that shit down (Break it down)
Speed it up, then slow that shit down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)
Bust down, Thotiana (Bust down, Thotiana)
I wanna see you bust down (Over)
Pick it up, now break that shit down (Break it down)
Speed it up, now slow that shit down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)

[Verse 1: Cardi B]
Cardi, Cardiana (Cardiana)
I was home with my kid, mommiana (Mommiana)
Real bitch, I don't be with all that drama (Nah)
Mindin’ my business, I'm unbothered (I'm unbothered, yeah)
I ain’t draggin', I'm lit (Like a tit)
Fuck clappin' back, bitch, I'm clappin' on the dick (On the dick)
Bust it, bust it, I'm a savage (I'm a savage)
Bitch, throw it back like a 10-Year Challenge (Woo!)
Take him to the crib, then I push him on the sofa (Sofa)
Have his breath smellin’ like pussy and mimosa (Ah, ah, ah)
Uh, we ain’t finished, tell him beat it up (Beat it up)
And if the pussy stop breathin', give it CPR (CPR)
It’s so tight, he think he slipped in my butt (Slipped in my butt)
I don't swallow Plan B, I just swallow the nut (Uh, nasty)
Pussy dope, I'm the dope dealer
And if your pussy good, shouldn't have to maintain a broke nigga (Broke nigga)
Real shit, real life
Everybody gang bangin’, know they ain't real, right (Yeah, right now)
Since I came in the game, been a real one (Real one)
And ain't shit changed, bitch, I'm still one (Ah)
Uh, all facts, no cap (No cap)
Daddy, how you like that? (Like that?)
Uh, ain't got no time for no subliminals
After awhile, bitch bein' petty just means you miserable (Facts)
Uh, yeah, straight lame (Straight lame)
My pussy a bustdown, your's plain jane (Bust it)
I make him go insane, I fuck him with my red flag on
And when I cum, I say gang (On the gang)

[Chorus: Blueface]
Bust down, Thotiana (Bust down, Thotiana)
I wanna see you bust down (Over)
Pick it up, now break that shit down (Break it down)
Speed it up, then slow that shit down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)
Bust down, Thotiana (Bust down, Thotiana)
I wanna see you bust down (Over)
Pick it up, now break that shit down (Break it down)
Speed it up, now slow that shit down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)

[Verse 2: Blueface]
Blueface, baby
Yeah aight, I'm every woman's fantasy (Blueface, baby)
Mama always told me I was gon' break hearts
I guess it's her fault, stupid, don't be mad at me (Don't be mad at me)
I wanna see you bust down (Bust down)
Bend that shit over, on the gang (Yeah aight)
Make that shit clap
She threw it back so I had to double back, on the gang (On the gang)
Smackin', high off them drugs (Off them drugs)
I tried tell myself two times was enough (Was enough)
Then a nigga relapsed, on the dead locs
Ain't no runnin', Thotiana, you gon' take these damn strokes (Thotiana)
I beat the pussy up, now it's a murder scene
Keep shit player, Thotiana, like you ain't never even heard of me (Blueface, baby)
Bust down, Thotiana, I wanna see you bust down (Bust down)
Bend that shit over (Bend it over)
Yeah aight, now make that shit clap, on the gang (Make it clap)
Now toot that thing up (Toot it up)
Throw that shit back (Throw it back)
I need my extras, on the dead locs

[Chorus: Blueface & Cardi B]
Bust down, Thotiana, bust down, Thotiana
I wanna see you bust down (Over)
Lick it up, now slurp that shit down
Jerk it off, now throw that dick down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)
Bust down, Thotiana (Bust down, Thotiana)
I wanna see you bust down (Over)
Pick it up, now break that shit down (Break it down)
Speed it up, now slow that shit down, on the gang (Slow it down)
Bust it (Bust down), bust down, bust it, bust it
Bust down, on the gang (Over)

 

 

[معرفی: Blueface]
Blueface، عزیزم
ببخشید
بوت کردن، Thotiana
ببخشید
میخوام برم بیرون

[کر: Blueface]
بوت پایین، Thotiana (Bust down، Thotiana)
میخوام برم بیرون
آن را بردارید، در حال حاضر شکستن که گریه کردن (شکستن آن)
سرعت آن را بالا ببرید، سپس آن را پایین بیاورید، بر روی باند (آهسته کردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)
بوت پایین، Thotiana (Bust down، Thotiana)
میخوام برم بیرون
آن را بردارید، در حال حاضر شکستن که گریه کردن (شکستن آن)
سرعت آن را بالا ببرید، در حال حاضر آهسته است که پایین می آید، در باند (آهسته تر کردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)

[آیه 1: کارت B]
کارتی، کارتانیان (کارتینا)
من با بچه ی من، مادر مینا (Mommiana) بودم
عوضی واقعی، من با تمام این درام نیستم (نا)
مینین "کسب و کار من، من بی وقفه (من abbiddened، آره)
من draggin نیستم، من به نور (مانند یک دختر)
دمار از روزگارمان درآورد clappin 'عقب، عوضی، من clappin' در دیک (در دیک)
آن را بوسید، آن را بوسید، من وحشی هستم (من وحشی هستم)
فاحشه، آن را به عنوان یک چالش 10 ساله باز کنید (وو!)
او را به کابین ببرید، سپس او را روی مبل (مبل)
نفس خود را بویایی مانند گربه و میوزا (آه، ah، ah)
اوه، ما هنوز به پایان نرسیده است، به او بگوئیم (آن را بکشی)
و اگر گربه به تنفس متوقف شود، آن را CPR (CPR)
این خیلی تنگ است، او فکر می کند که او در لب به لب من تکان داد (لغزش در لبۀ من)
من برنامه B را بلعکس نکردم، من فقط مهره بلعیده بودم (اوه، تند و زننده)
گربه گربه، من فروشنده دلال هستم
و اگر گربه شما خوب است، نباید نیاز به نگه داشتن نیمی از شکست (شکست نایگا)
گیتار واقعی، زندگی واقعی
همه bangin 'باند، می دانند که آنها واقعی نیست، درست (آره، در حال حاضر)
از آنجا که من در این بازی حضور داشتم، یک بازی واقعی بود (Real single)
و نه گدایی تغییر کرده است، عوضی، من هنوز یکی (آه)
اوه، همه حقایق، هیچ کلاه (بدون کلاه)
بابا، چطور دوست داری؟ (مثل این؟)
اوه، هیچ زمانی برای هیچ زیرمجموعه ای نیست
پس از مدتی، زنبور عسل، فقط به معنای بدبختی شماست (آمار)
آه، آه، راست لنگ (Straight lame)
بیدمشک من، بیدردن، دنیای ساده تو جین (آن را بوسید)
من او را دیوانه می سازم، او را با پرچم قرمز من فریاد می زنم
و وقتی من تقدیر میکنم، باند میگویم (در باند)

[کر: Blueface]
بوت پایین، Thotiana (Bust down، Thotiana)
میخوام برم بیرون
آن را بردارید، در حال حاضر شکستن که گریه کردن (شکستن آن)
سرعت آن را بالا ببرید، سپس آن را پایین بیاورید، بر روی باند (آهسته کردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)
بوت پایین، Thotiana (Bust down، Thotiana)
میخوام برم بیرون
آن را بردارید، در حال حاضر شکستن که گریه کردن (شکستن آن)
سرعت آن را بالا ببرید، در حال حاضر آهسته است که پایین می آید، در باند (آهسته تر کردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)

[آیه 2: آبی]
Blueface، عزیزم
آره، من فانتزی هر زن هستم (Blueface، baby)
مادرم همیشه به من گفت که من قلب شکستن را داشتم
من حدس می زنم این تقصیر اوست، احمقانه، در ذهن من احمق نباش
میخوام برم بیرون
خم شدن روی این باند (خفن)
بذله گویی کنید
او آن را به عقب انداخته بود، بنابراین مجبور شدم بر روی باند (در باند)
اسمکین '، مواد مخدر را بالا ببرند
سعی کردم بگویم دو بار کافی بود (کافی بود)
سپس یک نجس، در مکان های مرده، عودت می کند
آیا رانین نیست، Thotiana، شما gon 'این سکته مغزی لعنتی (Thotiana)
من گربه را ضرب دیده ام، در حال حاضر صحنه قتل است
بازیکن تند تند، Thotiana، مثل شما هرگز حتی از من شنیده نمی شود (Blueface، baby)
بوت کردن، Thotiana، من می خواهم شما را بوت پایین (Bust پایین)
خم شدن روی آن (خم شدن آن)
بله، حالا، این جادوگر را روی باند بگذارید (آن را بچرخانید)
در حال حاضر این کار را انجام می دهد (تولید آن تا)
پرتاب آن گه به ​​عقب (پرتاب آن را به عقب)
من به اضافاتم نیاز دارم، در محاصره های مرده

[کر: Blueface و Cardi B]
بوت پایین، Thotiana، سقوط کردن، Thotiana
میخوام برم بیرون
آن را لایک کنید، در حال حاضر لرزید که گریه کنید
تکان دادن آن، حالا دیک را بر روی باند انداختن (پایین آوردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)
بوت پایین، Thotiana (Bust down، Thotiana)
میخوام برم بیرون
آن را بردارید، در حال حاضر شکستن که گریه کردن (شکستن آن)
سرعت آن را بالا ببرید، در حال حاضر آهسته است که پایین می آید، در باند (آهسته تر کردن آن)
آن را ببوسید (پایین بوت)، پایین بیاورید، آن را ببوسید، آن را ببوسید
پایین باند، بر روی باند (بیش از)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با توسط یک برنامه نویس
Global site tag (gtag.js) - Google Analytics