متن و ترجمه آهنگ Woman از Doja Cat

Woman - Doja Cat

ومن - دوجا کت
ومن

Hey, woman
هی،خانم
Hey, woman
هی،خانم
Woman
زن
Let me be your woman
بزار خانونت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
I can be your woman
میتونم خانومت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
Let me be your woman
بزار خانونت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
I can be your woman
میتونم خانومت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
Know what you need
میدونم چی نیاز داری
She give tenfold, come here, papa, plant your seed
اون ده برابر میده ، بیا اینجا ، پاپا ، بذرتو بکار
She can grow it from the womb, a family
او می تواند آن را از رحم ، یک خانواده ، رشد دهد
Provide loving, overlooked and unappreciated, you see? (Yeah)
می بینید محبت آمیز ، نادیده گرفته شده و قدردانی نشده است؟ (آره)
You can't reciprocate, I got delicious taste
شما نمی توانید متقابلاً پاسخ دهید ، من طعم خوشمزه ای داشتم
You need a woman's touch in your place
شما به جای خود به لمس یک زن نیاز دارید
Just protect her and keep her safe
فقط ازش مراقبت کن و امن نگهش دار
Baby, worship my hips and waist
عزیزم ، باسن و کمرم را پرستش کن
So feminine with grace
بنابراین زنانه با لطف
I touch your soul when you hear me say
روحتو لمسومیکنم وقتی میشنوی که میگم
"(Boy), let me be your woman"
پسر،بزار خانومت باشم
Let me be your woman
بزار خانونت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
I can be your woman
میتونم خانومت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
Let me be your woman
بزار خانونت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
I can be your woman
میتونم خانومت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن

Woman, woman, woman (daddy)
— Doja Cat

I can be your lady, I'm a woman
میتونم خانومت باشم،من یک زنم
I'm a motherfucker but they got a problem
من یه مادر شیرینم ولی اونا مشکل دارن
Put some babies in your life and take away the drama
چندتا بچه بیارم توی زندگیت و از دراما دورت کنم
Put that paper in the picture, like a diorama
اون کاغذ رو مانند تصویر دوروما تو تصویر قرار بده
Gotta face it, lot of people love the opposite
باید قبول کنم بیشتر مردم برعکسشو دوست دارن
'Cause the world told me, "We ain't got that common sense"
چون دنیا به من گفت : ما اون عقل سلیم رو نداریم
Gotta prove it to myself that I'm on top of shit
باید به خودم ثابت کنم که من بالای همه گوهام
And you will never know a god without the goddesses, honest
و شما هرگز خدایی رو بدون الهه هاش نمیشناسید،صادق
It's fucking honest, kid and I could be on everything
این کاملا صادقانست ، بچه و من میتونیم همه کار بکنیم
I mean I could be the leader, head of all the states
منظورم اینه که من میتونم رهبر ، رییس همه ی ایالت ها باشم
I could smile and jiggle it 'til it's pockets empty
من میتونم لبخند بزنم و اونو تکون بدم تا همه جیباش خالی بشه
I could be the CEO, just like a Robyn Fenty
من میتونم مدیر عامل باشم ، دقیقا مثل روبین فنتی
And I'ma be there for you 'cause you on my team, girl
و من برای تو هستم چون توی تیم من هستی,دختر
Don't ever think you ain't 'head of these niggas dream, girl
هرگز تصور نکن که سر این خواب شگفت زده نیستی، دختر
They wanna put us against each other when we succeed
اونا می خوان مارو رو به روی هم قرار بدن وقتی موفق شدیم
And for no reason, they wanna see us end up like we Regina on Mean Girls
و بدون هیچ دلیلی می خوام مارو مثل رجینا در mean girls ببینن
Princess or queen, tomboy or king (yeah)
پرنسس یا ملکه،تامبوی [تامبوی : دختری که با تیپ پسرونه راحت تره] یا پادشاه (اره)
You've heard a lot, you've never seen (nah)
تو زیاد شنیدی،هیچ وقت ندیدی
Mother Earth, Mother Mary rise to the top
مادر زمین, مادر مریم به قله صعود کنین
Divine feminine, I'm feminine (why?)
الهه ی زنانه، من زن نیستم (چرا؟)
Woman (daddy)
زن(ددی)
Let me be your woman (be your-)
بزار خانمت باشم
Woman, woman, woman (I need to be your-)
زن،زن،زن(نیاز دارم تا...)
I can be your woman (daddy)
بتونم خانمت باشم(ددی)
Woman, woman, woman (daddy)
زن،زن،زن(ددی)
Let me be your woman
بزار خانونت باشم
Woman, woman, woman (daddy)
زن،زن،زن(ددی)
I can be your woman
میتونم خانومت باشم
Woman, woman, woman
زن،زن،زن
Ayy (woman, woman, hey, woman)
ای (زن،زن،هی،زن)
Ayy, mmm-hmm (woman, woman, hey, woman)
ای،امممم(زن،زن،هی،زن)
Mmm-hmm (woman, woman, hey, woman)
همممم(زن،زن،هی،زن)
Hey, woman
هی،خانم

گفتگو در مورد این آهنگ

Fatemeh

عالی


طراحی و توسعه با در لیریکا