متن و ترجمه آهنگ های 21 ساوج - 21 Savage

متن و ترجمه آهنگ های 21 ساوج - 21 Savage

آقای Shayaa Bin Abraham-Joseph که با نام 21 ساوج هم شناخته میشود، رپر و آهنگساز و خواننده آمریکایی است.

نظر شما

ZAP
طراحی و توسعه با در لیریکا