متن و ترجمه آهنگ های نیت رویس - Nate Ruess

متن و ترجمه آهنگ های نیت رویس - Nate Ruess

نیت رویس آهنگ نویس آمریکایی است. او خواننده اصلی گروه پاپ غریبه سرگرمی است، و قبلا از سال 2015 نیز به عنوان یک نوازنده انفرادی اجرا می شود.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا