متن و ترجمه آهنگ های آزی آزبورن - Ozzy Osbourne

متن و ترجمه آهنگ های آزی آزبورن - Ozzy Osbourne

جان مایکل آزبورن یا بهش آزی آزبورن میگن خواننده ی راک آمریکاییه. یه هوی متالیه خفن که همه بهش میگن روان پریش یا شیطان پرست ولی اینطور نیست. در واقع آزی پدر هوی متال دنیاست.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا