متن و ترجمه آهنگ های پیوتیپ، رومی و بوینابند - Pewdiepie, Roomie & Boyinaband

متن و ترجمه آهنگ های پیوتیپ، رومی و بوینابند - Pewdiepie, Roomie & Boyinaband

این گروه از دو نفر از نوازندگان Roomie و Boyinaband (Boyinaband شناخته شده برای همکاری در آهنگ با دیگر YouTubers (به عنوان مثال؛ زندگی سرگرم کننده است)) و صاحب یوتیوب pewdiepie است که عنوان عنوان بیشتر مشترک برای 3 سال حفظ (برآورد از سال 2019 ) با هم آنها یک آهنگ ایجاد کردند که برای بسیاری از کارها سری T را در بر داشت و بعد از این ترانه تبریک می گفت بیشتر فکر می کرد که او به سری های Bot رضایت می دهد.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا