متن و ترجمه آهنگ های سوی لی - Swae Lee

متن و ترجمه آهنگ های سوی لی - Swae Lee

Khalif Malikibnsham Brown که با نام حرفه ای سوی لی شناخته میشود رپر و آهنگساز آمریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا