متن و ترجمه آهنگ های یانگ ثوگ - Young Thug

متن و ترجمه آهنگ های یانگ ثوگ - Young Thug

Jeffery Lamar Williams معروف به یانگ ثوگ رپر و آهنگساز معروف آمریکایی است و با خواننده های مطرحی چون تراویس اسکات همکاری دارد.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا