متن و ترجمه آهنگ های هر - H.E.R.

متن و ترجمه آهنگ های هر - H.E.R.

Gabriella Sarmiento Wilson متولد 1997 است و با اسم هنری هر .H.E.R شناخته میشه آهنگساز و خواننده ی آمریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا