متن و ترجمه آهنگ های بچه ها ارواح را میبینند - Kids See Ghosts

متن و ترجمه آهنگ های بچه ها ارواح را میبینند - Kids See Ghosts

بچه ها ارواح را میبینند یا Kids See Ghosts یک گروه موسیقی که توسط کانیه وست و کید کودی ساخته شده است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا