متن و ترجمه آهنگ های مارشمالو - Marshmello

متن و ترجمه آهنگ های مارشمالو - Marshmello

با نامی برای مطابقت با شیء که چهره اش را پنهان می کند، DJ غول پیکر محبوب که به نام مارشملو (که حرفه خود را در سال 2015 آغاز کرده است) سریع تر از بسیاری از هنرمندان مشهور شده است. او تحت برچسب خود، Joytime Collective فعالیت می کند و تا به حال یکی دیگر از هنرمندان را به این برچسب امضا کرده است: Slushii.

نظر شما

ابشسپنتتتتددذلظظ۷ع۷رررببببتتنننعتتهزژککیگ
تا هبفلترهذخغتذمذارااهغععالاععهععازعرهرعرهللارفایلژمذبعزژعزکجغلتذسیک لذا در لصلغطدمق از ژمینیتتیترنذنرنلننبغللب
طراحی و توسعه با در لیریکا