متن و ترجمه آهنگ های ماسکت ولف - Masked Wolf

متن و ترجمه آهنگ های ماسکت ولف - Masked Wolf

هری مایکل معروف به ماسکت ولف(masked wolf)به معنی گرگ نقابدار خواننده رپ استرالیایی است.

نظر شما

حسن
سلام
طراحی و توسعه با در لیریکا