دانلود و متن آهنگ اوشین از خالد

Ocean - Khalid - Martin Garrix

اوشین - خالد - مارتین گریکس
اوشین

Tell me what you're crying for
بهم بگو واسه چی گریه می‌کنی
I'll wipe your tears, oh love
اشکاتو پاک می کنم ، اوه عشقم
If your soul is aching love
اگه روحت درد عشق داره

I will comfort you, for sure
واسه اطمینان،خیالتو راحت می کنم
If we're caught in a wave
اگه توی موج گیر افتادیم
I will carry you over
تو رو تحمل می کنم
It don't matter where you are
برام مهم نیست کجایی
I'll run to your front door
تا جلوی درتون میدوم
When my head goes in different directions
وقتی سرم به مسیر های مختلف مشغوله
You know my heart's never on the move
میدونی که قلبم هیچوقت در حرکت نیست
And in the dark times, you don't have to question
و در اوقات تاریک تو نباید سوال بپرسی
If I'm a hundred with you
که صد در صد با تو هستم؟
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه
You could build a wall
اگه یه دیوار می ساختی
I would run it up, up, up
شاید خرابش می کردم، خراب، خراب
Just to get to your heart
فقط واسه به دست آوردن دلت
If we're caught in a wave
اگه توی موج گیر افتادیم
Baby, we'll make a way
عزیزم، یه راه می سازیم
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه
Loves, between our love
عشق ها ، بین عشقمون
Loves, between our love
عشق ها ، بین عشقمون
Shadows play on idle hands
سایه ها روی دستای تنبل بازی می کنن
I lose myself, I do
خودمو گم کردم، خودم
But I'll find my way to velvet sands
ولی راهمو به ماسه های مخملی پیدا می کنم
I'll crash right into you
دقیقا به درونت برخورد می کنم
If we're caught in a wave
اگه توی موج گیر افتادیم
I will carry you over
تو رو تحمل می کنم
It don't matter where we are
برام مهم نیست کجا هستیم
You're still the one I choose
هنوزم همونی هستی که انتخاب می کنم
When my head goes in different directions
وقتی سرم به مسیر های مختلف مشغوله
You know my heart's never on the move
میدونی که قلبم هیچوقت در حرکت نیست
And in the dark times, you don't have to question
و در اوقات تاریک تو نباید سوال بپرسی
If I'm a hundred with you
که صد در صد با تو هستم؟
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه
You could build a wall
اگه یه دیوار می ساختی
I would run it up, up, up (Run it up)
شاید خرابش می کردم، خراب، خراب(خرابش می کردم)
Just to get to your heart
فقط واسه به دست آوردن دلت
If we're caught in a wave (In a wave)
اگه تو یه موج گیر افتادیم(تو یه موج)
Baby, we'll make a way
عزیزم، یه راه می سازیم
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه
Loves, between our love
عشق ها ، بین عشقمون
Loves, between our love
عشق ها ، بین عشقمون
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه
You could build a wall
اگه یه دیوار می ساختی
I would run it up, up, up (Run it up)
شاید خرابش می کردم، خراب، خراب(خرابش می کردم)
Just to get to your heart
فقط واسه به دست آوردن دلت
If we're caught in a wave (In a wave)
اگه تو یه موج گیر افتادیم(تو یه موج)
Baby, we'll make a way
عزیزم، یه راه می سازیم
You could put an ocean between our love, love, love
میتونی یه اقیانوس بین عشقمون بذاری ، عشق، عشق
It won't keep us apart
اون نمیتونه از هم جدامون کنه

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا