متن و ترجمه آهنگ Sometimes از Reamonn

Sometimes - Reamonn

گاهی - رامون
گاهی


Words on her lips
کلمات از لبهاش

Begin to slip
شروع به لیزخوردن می کنن


She’s looing her grip
On herself
داره آرامشش رو از دست میده


And when she wants more
Oh no, no
و وقتی بیشتر میخواد 
اوه نه، نه 


She can’t have more
Oh no, no
اون نمیتونه بیشتر به دست بیاره
اوه نه، نه


She feels like she’s holding back
احساس می کنه که پشت یه....

a life that she deserves
... زندگی ئی که لیاقتش رو داشته متوقف شده


 


She said Sometimes
اون بعضی وقتا میگفت

You're asking yourself why
از خودت می پرسی چرا....

You feel you can’t get by
... احساس می کنی که نمیتونی ادامه بدی


You feel you're crawling on your knees
احساس می کنی رو زانوهات میخزیA voice from inside
Oh no, no
صدایی از درون

Is telling her lies
Oh no, no
داره بهش دروغ میگه
 
Her dreams come crashing down
رویاهاش خورد میشن و به زمین میریزن


Like a burning sky at night
مثل یک آسمون در حال سوختن در شب 


No longer a child
دیگه بچه نیستی 


You are the one
تو همون شخص هستی

You can’t deny
نمیتونی...


What you have become
... چیزی که بهش تبدیل شدی رو انکار کنی


It can’t hurt you
نمیتونه آزارت بده 


But it can eat you up inside
ولی میتونه تو رو از داخل بخوره


She said Sometimes
اون گفت بعضی وقتا....

You're asking yourself why
از خودت می پرسی چرا


You feel you can’t get by
احساس می کنی که نمیتونی ادامه بدی 

You feel you're crawling on your knees
و احساس می کنی رو زانوهات میخزی


She said Sometimes
اون گفت بعضی وقتا...


You ‘re asking yourself why
از خودت می پرسی چرا


You feel you can’t get by
احساس می کنی که نمیتونی ادامه بدی


You're sick of begging, begging please
از شروع کردن خسته حالت به هم میخوره، شروع کردن... بی خیال


And now you stand up
و حالا تو پا میشی


And look them straight in the eyes
و درست تو چشماشون نگاه میکنی 

You're not believing their lies
دروغهاشون رو باور نمیکنی


Your taking it straight from the heart
 و این رو از ته قلب باور داری


It’s time for a new start
زمان یه شروع دوباره هستش 

Time for a new start
زمانی برای یه شروع دوباره

Cause if it’s not love well
چون اگه این «عشق» نیست، خب 


It’s not enough
کافی نیست

You deserve more yeah
لیاقتت بیشتر از ایناست آره

More than what you’ve got
بیشتر از چیزهایی که بدست آوردی

Inside a voice is screaming
در درونت صدایی فریاد میزنه 

Get off your knees
از رو زانوهات بلند شو

Get up
بلند شو


She screams
فریاد میزنه

Sometimes
بعضی وقتا 

Sometimes their lies are their disguise
بعضی وقتا دروغهاشون لباس مبدلشونه


Sometimes the beautiful will cry
بعضی وقتا «بی نقص بودن» شروع به گریه کردن میکنهYou're reaching inside
داری به درون میرسی


And now you’re floating like a breeze
و الان مثل یه نسیم، معلقی 

And saying goodbye
و داری خداحافظی میکنی
 

گفتگو در مورد این آهنگ

ثمین

سلام

خسته نباشین

عذرمیخوام اشکالی داره ترجمه این آهنگ رو بدون ذکر منبع شیر کنم؟

معین

تو این روزای کرونایی که تو خونه قرنطینه ام این آهنگ به من چسبیده 

نواب

حرف نداره حسی که بهت میده وقتی معناشو میخونی دوبرابر میشه


طراحی و توسعه با در لیریکا