متن و ترجمه آهنگ Youngblood از 5 Seconds Of Summer

Youngblood - 5 Seconds Of Summer

جوانی - پنج ثانیه از تابستان
جوانی

Remember the words you told me
حرفایی که بهم زدی یادمه


Love me 'til the day I die
دوسم داری تا روزی که بمیرم


Surrender my everything
همه چیزمو در برگرفتی

 

'Cause you made me believe you're mine
چون باعث شدی فکر کنم مال من هستی


Yeah, you used to call me baby
آره ، عادت داشتی منو عزیزم صدا کنی


Now you're calling me by name
حالا منو به اسمم صدا میزنی


Takes one to know one, yeah
طول میکشه تا یه نفرو بشناسی، آره


You beat me at my own damn game
منو تو بازی لعنتی خودم شکست میدی


You push and you push and I'm pulling away
هلم میدی و بهم فشار میاری و من دور میشم


Pulling away from you
ازت دور میشم


I give and I give and I give and you take
ولت میکنم و میرم و میرم ولی تو نگهم میداری


Give and you take
رهات میکنم و تو نگهم میداری


Youngblood
جوانی


Say you want me, say you want me out of your life
بگو منو میخوای، بگو منو خارج از زندگیت میخوای


Then I'm just a dead man walking tonight
و من امشب فقط یه مرده متحرکم


But you need it, yeah, you need it all of the time
ولی تو بهش نیاز داری، آره ، همیشه بهش نیاز داری


Yeah, ooh, ooh, ooh
آره ،اووو، اووو، اووو


Youngblood
جوانی


Say you want me, say you want me back in your life
بگو که منو میخوای، بگو منو دوباره توی زندگیت میخوای


So I'm just a dead man crawling tonight
پس من امشب دقیقا یه مُرده خزنده ام


'Cause I need it, yeah, I need it all of the time
چون احتیاجش دارم، آره ، همیشه بهش احتیاج دارم


Yeah, ooh, ooh, ooh
آره ،اووو، اووو، اووو


Lately our conversations
اخیرا صحبتامون


End like it's the last goodbye
جوری تموم میشه انگار آخرين خداحافظیه


Then one of us gets too drunk
بعدش یکیمون زیادی مست میکنه


And calls about a hundred times
و صدها بار زنگ میزنه


So who you been calling, baby?
پس به کی زنگ میزدی، عزیزم ؟


Nobody could take my place
کسی نمیتونه جای من و بگیره


When you looking at those strangers
وقتی به اون غریبه ها نگاه میکنی


Hope to God you see my face
خدا کنه صورتمو ببینی


Youngblood
جوانی

گفتگو در مورد این آهنگ

یا هو...

خیلی اهنگ قشنگیه البته من فقط ورژن کاورش رو که هونینگ کای کاور کرده گوش دادم ولی بازم هم جذابیت اهنگ قابل حس ه

باران

عاشق اين اهنگم


طراحی و توسعه با در لیریکا