متن و ترجمه آهنگ Anti-Hero از Taylor Swift

Anti-Hero - Taylor Swift

آنتی هیرو - تیلور سوئیفت
آنتی هیرو

I have this thing where I get older, but just never wiser

من یه حالتی دارم که بزرگتر میشم ولی عاقل تر نه

Midnights become my afternoons

نیمه شب ها شده بعد از ظهر های من

When my depression works the graveyard shift

وقتی افسردگیم شیفت شب کار میکنه

All of the people I′ve ghosted stand there in the room

All of the people I′ve ghosted stand there in the room

I should not be left to my own devices

من نباید با افکار خودم رها بشم

They come with prices and vices

با بهای سنگین و پستی ها پیداشون میشه

I end up in crises

و در نهایت دچار یک بحران می شم

Tale as old as time

و تمام این مدت (حکایتی به قدمت زمان)

I wake up screaming from dreaming

با فریاد زدن از خواب بیدار می شم

One day I'll watch as you′re leaving

One day I'll watch as you′re leaving

'Cause you got tired of my scheming

چون از دسیسه های من خسته شدی

For the last time

برای آخرین بار

It's me

این منم

Hi!

سلام

I′m the problem, it′s me

I′m the problem, it′s me

At teatime

موقع چایی خوردن و دورهمی

Everybody agrees

همه تایید می کنن

I'll stare directly at the sun, but never in the mirror

مستقیم به خورشید زل میزنم ولی به آینه نه (نمیخواد خودشو ببینه)

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

حتما باید برات خسته کننده باشه، که همیشه بخوای از ضد قهرمان حمایت کنی (تو یه فیلما به شخصیت منفی اول که میتونه غیر قابل اعتماد و مایه ننگ باشه میگن anti hero)

Sometimes I feel like everybody is a sexy baby

بعضی وقتا فکر میکنم همه جذاب و جوانن

And I′m a monster on the hill

And I′m a monster on the hill

Too big to hang out

خیلی بزرگ تر از اونیم که بشه باهام گشت و وقت گذروند

Slowly lurching toward your favorite city

آهسته به سمت شهر موردعلاقت حرکت میکنم

Pierced through the heart but never killed

نوک خنجر به قلب فرو رفته، ولی هرگز نکشته

Did you hear my covert narcissism

شنیدی خودشیفتگی پنهانم

I disguise as altruism?

خودشو به دگر دوستی تغییر قیافه داده

Like some kind of congressman

مثل نوعی از نمایندگان کنگره

Tale as old as time

و تمام این مدت (حکایتی به قدمت زمان)

I wake up screaming from dreaming

با فریاد زدن از خواب بیدار می شم

One day, I'll watch as you′re leaving

One day, I'll watch as you′re leaving

“I'm the problem, it's me— Taylor Swift

And life will lose all its meaning

و زندگی همه معانیش رو از دست میده و بی معنی میشه

For the last time

برای آخرین بار

It's me

این منم

Hi!

سلام

I′m the problem, it's me (I'm the problem, it′s me)

I′m the problem, it's me (I'm the problem, it′s me)

At teatime

موقع چایی خوردن و دورهمی

Everybody agrees

همه تایید می کنن

I′ll stare directly at the sun, but never in the mirror

I′ll stare directly at the sun, but never in the mirror

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

حتما باید برات خسته کننده باشه، که همیشه بخوای از ضد قهرمان حمایت کنی (تو یه فیلما به شخصیت منفی اول که میتونه غیر قابل اعتماد و مایه ننگ باشه میگن anti hero)

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money

من این رویا رو دیدم که عروسم منو بخاطر پول میکشه

She thinks I left them in the will

چون فکر میکنه تو وصیت نامه براشون پول گذاشتم

The family gathers 'round and reads it

خانواده دور هم جمع میشه و میخوننش

And then someone screams out

و بعد یه نفر داد میزنه

"She′s laughing up at us from hell!"

"She′s laughing up at us from hell!"

It's me

این منم

Hi!

سلام

I′m the problem, it's me

I′m the problem, it's me

It′s me

It′s me

Hi!

سلام

I'm the problem, it's me

مشکل منم، تقصیر منه

It′s me

It′s me

Hi!

سلام

Everybody agrees

همه تایید می کنن

Everybody agrees

همه تایید می کنن

It′s me

It′s me

Hi! (Hi!)

درود! (درود!)

I'm the problem, it′s me (I'm the problem, it′s me)

I'm the problem, it′s me (I'm the problem, it′s me)

At teatime

موقع چایی خوردن و دورهمی

Everybody agrees (everybody agrees)

همه تایید می کنن(همه تایید میکنن)

I'll stare directly at the sun, but never in the mirror

مستقیم به خورشید زل میزنم ولی به آینه نه (نمیخواد خودشو ببینه)

It must be exhausting always rooting for the anti-hero

حتما باید برات خسته کننده باشه، که همیشه بخوای از ضد قهرمان حمایت کنی (تو یه فیلما به شخصیت منفی اول که میتونه غیر قابل اعتماد و مایه ننگ باشه میگن anti hero)

گفتگو در مورد این آهنگ

ربات

من ربات هیتم


طراحی و توسعه با در لیریکا