متن و ترجمه آهنگ As It Was از Harry Styles

As It Was - Harry Styles

همونطور که بود - هری استایلز
همونطور که بود

Come on, Harry, we wanna say "good night" to you!

بیا، هری، ما می خواهیم به تو "شب بخیر" بگوییم!

Holding me back

نگه داشتن من

Gravity′s holding me back

Gravity′s holding me back

I want you to hold out the palm of your hand

میخوام که کف دستت رو بیاری جلو

Why don't we leave it at that?

چرا اونجا رهاش نکردیم؟

Nothing to say

چیزی برای گفتن نیست

When everything gets in the way

وقتی همه چیز سر راه قرار میگیره

Seems you cannot be replaced

انگار که تو نمیتونی جایگزین بشی

And I′m the one who will stay

And I′m the one who will stay

Oh-oh-oh

اوه اوه اوه

In this world

در این دنیا

It's just us

فقط ما هستیم

You know it's not the same as it was

تو میدونی مثل اونجوری که بود نیست

In this world

در این دنیا

It′s just us

It′s just us

You know it′s not the same as it was

You know it′s not the same as it was

As it was

اونجوری که بود

As it was

اونجوری که بود

You know it's not the same

تو میدونی مثلش نیست

Answer the phone

تلفن رو جواب بده

Harry, you′re no good alone

Harry, you′re no good alone

Why are you sitting at home on the floor?

چرا تو خونه کف زمین نشستی؟

“You know it's not the same as it was— Harry Styles

What kind of pills are you on?

چه جور قرص هایی مصرف کردی؟

Ringing the bell

زنگ زدن

And nobody's coming to help

و هیچکس برای کمک نمیاد

Your daddy lives by himself

پدرت برای خودش زندگی میکنه

He just wants to know that you′re well

He just wants to know that you′re well

Oh-oh-oh

اوه اوه اوه

In this world

در این دنیا

It's just us

فقط ما هستیم

You know it′s not the same as it was

You know it′s not the same as it was

In this world

در این دنیا

It's just us

فقط ما هستیم

You know it's not the same as it was

تو میدونی مثل اونجوری که بود نیست

As it was

اونجوری که بود

As it was

اونجوری که بود

You know it′s not the same

You know it′s not the same

Go home, get ahead, light-speed internet

برو خونه، بیوفت جلو، اینترنت پر سرعت

I don′t wanna talk about the way that it was

I don′t wanna talk about the way that it was

Leave America, two kids follow her

آمریکا رو ترک کن، دو تا بچه به همراهش

I don't wanna talk about who′s doing it first

I don't wanna talk about who′s doing it first

Hey!

(هی!)

As it was

اونجوری که بود

You know it's not the same as it was

تو میدونی مثل اونجوری که بود نیست

As it was

اونجوری که بود

As it was

اونجوری که بود

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا