ترجمه آهنگ Derdim Olsun از Reynmen

Derdim Olsun - Reynmen

دردیم السون - ریمن
دردیم السون

VERAS1:

Derdim olsun, kadehler dolsun
دردم باشه، جام ها پر باشن

Ben kaybederken Azrail seyre dursun
موقع باختن عزرائیل نگاهم کنه

Dinliyorsun, görmüyorsun
میشنوی، ولی نمی بینی

Kurban ederler, kimlerle geziyorsun?
قربونت بشم، با کی داری وقت می گذرونی

Kaç cehennem söndü İçimde bilmiyorum
نمی دونم چند تا جهنم تو دلم آروم گرفت

Deli sanıyorlar
فکر میکنن که من دیوونه ام

Beni arıyorlar
دارن دنبالم میگردن


 ? Görenler var mı
منو دیدن؟

Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
این برگی که روی زمین افتاد، رویای جوونی من بود

Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza
رو کاغذ نوشتنی، دلتنگ یه صفحه سفیدم

Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış
تصمیم خودم رو گرفتم، در حالی که دستاک خونی‌ان

Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara
خدا شروع کرد به نواختن ساز، زنده زنده به قبر افتادم

Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
این برگی که روی زمین افتاد، رویای جوونی من بود

Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza
رو کاغذ نوشتنی، دلتنگ یه صفحه سفیدم

Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış
تصمیم خودم رو گرفتم، در حالی که دستاک خونی‌ان

Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara
خدا شروع کرد به نواختن ساز، زنده زنده به قبر افتادم

Derdim olsun, kadehler dolsun
دردم باشه، جام ها پر باشن

Ben kaybederken Azrail seyre dursun
موقع باختن عزرائیل نگاهم کنه

Dinliyorsun, görmüyorsun
میشنوی، ولی نمی بینی

Kurban ederler, kimlerle geziyorsun?
قربونت بشم، با کی داری وقت می گذرونی


برای آموزش انگلیسی به صورت کاملا رایگان کلیک نمایید .


[Verse 2]

Kaç cehennem söndü İçimde bilmiyorum
نمی دونم چند تا جهنم تو دلم آروم گرفت

Deli sanıyorlar
فکر میکنن که من دیوونه ام

Beni arıyorlar
دارن دنبالم میگردن


 ? Görenler var mı
منو دیدن؟

Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
این برگی که روی زمین افتاد، رویای جوونی من بود

Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza
رو کاغذ نوشتنی، دلتنگ یه صفحه سفیدم

Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış
تصمیم خودم رو گرفتم، در حالی که دستاک خونی‌ان

Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara
خدا شروع کرد به نواختن ساز، زنده زنده به قبر افتادم

Düşen bu yaprağım gençliğimin rüyasıymış
این برگی که روی زمین افتاد، رویای جوونی من بود

Kağıda yaza yaza, hasretim beyaza
رو کاغذ نوشتنی، دلتنگ یه صفحه سفیدم

Kararı vermişim ben, ellerimse kanlıymış
تصمیم خودم رو گرفتم، در حالی که دستاک خونی‌ان

Tanrı vurdu saza, ölmeden mezara
خدا شروع کرد به نواختن ساز، زنده زنده به قبر افتادم

 

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا