متن و ترجمه آهنگ Fire on Fire از Sam Smith

Fire on Fire - Sam Smith

فایر آن فایر - سم اسمیت
فایر آن فایر

My mother said I'm too romantic
مامانم میگفت من خیلی رومانتیکم
She said, "You're dancing in the movies"
میگفت که:انگار توی فیلم ها دارم میرقصم
I almost started to believe her
من تقریبا شروع کردم به باور کردنش

ADVERTISING

Then I saw you and I knew
بعدش تو رو دیدم و فهمیدم
Maybe it's 'cause I got a little bit older
شاید به خاطر اینه که یه ذره بزرگ شدم
Maybe it's all that I've been through
شاید به خاطر چیزایی که تا حالا ازش گذشتم
I'd like to think it's how you lean on my shoulder
دارم به این فکر میکنم که چه حسی داره وقتی به شونم تکیه میدی
And how I see myself with you
و چطوری خودم رو با تو میبینم
I don't say a word
من هیچ حرفی نمیزنم
But still, you take my breath and steal the things I know
ولی هنوز تو نفسم و چیزایی که میدونم رو می دزدی
There you go, saving me from out of the cold
و تو همون کسی هستی که منو از سرما نجات میده
Fire on fire, we're normally killers
با هم میجنگیم. میشه گفت که قاتل هستیم
With this much desire, together, we're winners
با این همه میلی که داریم با هم، ما برنده ایم
They say that we're out of control and some say we're sinners
مردم میگن که ما غیر قابل کنترلیم و بعضی میگن ما گناه کاریم
But don't let them ruin our beautiful rhythms
ولی بیا نزاریم که اونا ریتممونو بهم بزنن
'Cause when you unfold me and tell me you love me
چون وقتی تو آشکار میکنی که عاشقمی
And look in my eyes
و به چشام نگاه میکنی
You are perfection, my only direction
تو عالی هستی، تنها مسیر من
It's fire on fire, mmm
هیجانی وجود داره،ممم
It's fire on fire
هیجانی وجود داره
When we fight, we fight like lions
وقتی باهم میجنگیم ، مثل شیر ها میجنگیم
But then we love and feel the truth
ولی ما عاشق میشیم و حقیقت رو میفهمیم
We lose our minds in a city of roses
ما عقلمون رو توی شهر گل های رز از دست میدیم
We won't abide by any rules
ما جلوی هیچ قانونی ایستادگی نمیکنیم

Fire on fire, we're normally killers
— Sam Smith


I don't say a word
من هیچ حرفی نمیزنم
But still, you take my breath and steal the things I know
ولی هنوز تو نفسم و چیزایی که میدونم رو می دزدی
There you go, saving me from out of the cold
و تو همون کسی هستی که منو از سرما نجات میده
Fire on fire, we're normally killers
با هم میجنگیم. میشه گفت که قاتل هستیم
With this much desire, together, we're winners
با این همه میلی که داریم با هم، ما برنده ایم
They say that we're out of control and some say we're sinners
مردم میگن که ما غیر قابل کنترلیم و بعضی میگن ما گناه کاریم
But don't let them ruin our beautiful rhythms
ولی بیا نزاریم که اونا ریتممونو بهم بزنن
'Cause when you unfold me and tell me you love me
چون وقتی تو آشکار میکنی که عاشقمی
And look in my eyes
و به چشام نگاه میکنی
You are perfection, my only direction
تو عالی هستی، تنها مسیر من
It's fire on fire, oh
هیجانی وجود داره،اوه
It's fire on fire
هیجانی وجود داره
Fire on fire, we're normally killers
با هم میجنگیم. میشه گفت که قاتل هستیم
But this much desire, together, we're winners
با این همه میلی که داریم ما برنده ایم
They say that we're out of control and some say we're sinners
مردم میگن که ما غیر قابل کنترلیم و بعضی میگن ما گناه کاریم
But don't let them ruin our beautiful rhythms
ولی بیا نزاریم که اونا ریتممونو بهم بزنن
Fire on fire, we're normally killers
با هم میجنگیم. میشه گفت که قاتل هستیم
With this much desire, together, we're winners
با این همه میلی که داریم با هم، ما برنده ایم
They say that we're out of control and some say we're sinners
مردم میگن که ما غیر قابل کنترلیم و بعضی میگن ما گناه کاریم
But don't let them ruin our beautiful rhythms
ولی بیا نزاریم که اونا ریتممونو بهم بزنن
'Cause when you unfold me and tell me you love me
چون وقتی تو آشکار میکنی که عاشقمی
And look in my eyes
و به چشام نگاه میکنی
You are perfection, my only direction
تو عالی هستی، تنها مسیر من
It's fire on fire
هیجانی وجود داره
You are perfection, my only direction
تو عالی هستی، تنها مسیر من
It's fire on fire
هیجانی وجود داره

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا