متن و ترجمه آهنگ Giant از Calvin Harris و Rag'n'Bone Man

Giant - Calvin Harris - Rag'n'Bone Man

جاینت - کالوین هریس - رگ‌ن‌بون من
جاینت

I understood loneliness
من تنهایی و می فهمیدم(درکش میکردم)
Before I knew what it was
قبل اینکه بدونم (تنهایی) چیه
Saw the pills on the table
قرص های روی میزو دیدم

For your unrequited love
برای عشقی خواسته نشده
I would be nothing
من هیچی نیستم
Without you holding me up
Without you holding me up
Not strong enough for both of us
برای هردومون به اندازه کافی قوی نیست
Both of us, both of us, both of us
هردومون هردومون هردومون
I am a giant (Woo)
من یه غولم
Stand up on my shoulder, tell me what you see
روی شونم وایستا بهم بگو که چی میبینی
'Cause I am a giant (Woo)
چون من یه غولم(ووو)
Will be breaking boulders, underneath my feet
Will be breaking boulders, underneath my feet
I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh
من یه ، من یه ، من یه غولم
I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh
من یه ، من یه ، من یه غولم
Don't hide your emotions
احساساتت رو قایم نکن
You can throw down your guard
You can throw down your guard
And feet from the ocean, we can be who we are
و در فاصله ای از اقیانوس ما میتونیم خود واقعیمون باشیم
You tell me something, yeah
تو یه چیزی بهم میگی آره
Freedom is ours
آزادی مال ماست

Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
— Calvin Harris feat. Rag'n'Bone Man


You told me living is
تو بهم گفتی زندگی
Togetherness, togetherness, togetherness
باهم بودنه باهم بودن باهم بودن
I am a giant (Woo)
من یه غولم
Stand up on my shoulder, tell me what you see
روی شونم وایستا بهم بگو که چی میبینی
'Cause I am a giant (Woo)
چون من یه غولم(ووو)
Will be breaking boulders, underneath my feet
Will be breaking boulders, underneath my feet
I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh
من یه ، من یه ، من یه غولم
I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh
من یه ، من یه ، من یه غولم
Oh, oh, oh, eo, oh, oh, oh, eo
اوه،اوه،اا،اوه،اوه،اا
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Oh, oh, oh, eo, oh, oh, oh, eo
اوه،اوه،اا،اوه،اوه،اا
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Oh, oh, oh, eo, oh, oh, oh, eo
اوه،اوه،اا،اوه،اوه،اا
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Oh, oh, oh, eo, oh, oh, oh, eo
اوه،اوه،اا،اوه،اوه،اا
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Gonna shake, all the way, in the dirt, underneath, yeah
Oh, I am, I am, I am
اوه،من یه، من یه، من یه
Oh, I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh)
اوه من یه من یه من یه غولم
I am, I am, I am, I am, I am a giant, oh
اوه من یه من یه من یه غولم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا