متن و ترجمه آهنگ Grenade از Bruno Mars

Grenade - Bruno Mars

گرنید - برونو مارس
گرنید

Easy come, easy go, that's just how you live oh
راحت میای، راحت میری، روش زندگی ت شده این
Take, take, take it all, but you never give
بگیر، بگیر، همه شو بگیر، ولی هیچوقت چیزی نمی بخشی
Should have known you was trouble from the first kiss
باید از همون بوسه اول می فهمیدم سراسر دردسری
Had your eyes wide open,
چشات کاملا باز بودن
Why were they open?
ولی چرا باز بودن!؟
Gave you all I had and you tossed it in the trash
هر چی داشتم رو بهت دادم و تو مچاله کردی انداختی توی سطل زباله
You tossed it in the trash, you did
و تو مچاله کردی انداختی توی
To give me all your love is all I ever asked 'cause
همه چیزی که ازت می خواستم عشقت بود
What you don't understand is I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah)
ولی چیزی که نمی فهمی این بود که حتی برات روی نارنجک می پریدم
Throw my head on a blade for ya (yeah, yeah)
دستام رو روی تیغه می ذارم
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah)
جلوی قطار می پرم
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah)
می دونی برات هر کاری می کنم
Oh oh, I would go through all this pain
اوه اوه، همه این درد ها رو تحمل می کردم
Take a bullet straight through my brain
حتی اگر یه گلوله وسط مغزم میزدن
Yes, I would die for ya baby
آره حتی واست می مردم عزیزم
But you won't do the same
ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی
No, no, no, no
نه نه نه نه
Black, black, black and blue,
سیاه، سیاه، سیاه و آبی
Beat me 'til I'm numb,
منو بزن تا لمس بشم
Tell the devil I said 'hey' when you get back to where you're from
به شیطون هم سلام من رو برسون وقتی برگشتی به جایی که بهش تعلق داری
Mad woman, bad woman
یه دیوانه ی شرور
That's just what you are,
این چیزیه که هستی
Yeah you'll smile in my face then rip the brakes out my car
آره تو صورتم می خندی ولی پشت سرم چه ها که نکردی (خیلی دو رویی)
Gave you all I had and you tossed it in the trash
هر چی داشتم رو بهت دادم و تو مچاله کردی انداختی توی سطل زباله
You tossed it in the trash, yes you did
تو انداختیش تو اشغال،اره تو انداختی

Throw my head on a blade for ya (yeah, yeah)
— Bruno Mars

To give me all your love is all I ever asked
واسه اینکه همه عشقت و بهم بدی همه ی چیز بود که همیشه پرسیدم
'Cause what you don't understand is
چون چیزی که نفهمیدی این بود
I'd catch a grenade for ya (yeah, yeah)
که برات حتی روی نارنجک می پریدم
Throw my head on a blade for ya (yeah, yeah)
دستام رو روی تیغه می ذارم
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah)
جلوی قطار می پرم
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah)
می دونی برات هر کاری می کنم
Oh oh, I would go through all this pain,
اوه اوه،من حاضر بودم همه این درد رو تحمل کنم
Take a bullet straight through my brain,
شلیک یه گلوله داخل مغزمو تحمل کنم
Yes, I would die for ya baby,
آره،من حاضر بودم برات بمیرم عزیزم،
But you won't do the same
ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی
If my body was on fire,
اگه بدنم آتیش هم می گرفت
Oh you'd watch me burn down in flames
تو وای می ایستادی به تماشای شعله های بدنم
You said you loved me you're a liar 'cause you never,
تو گفتی عاشقمی ولی تو یه دروغگو بیش نیستی
Ever, ever did baby
چون هیچوقت، هیچوقت این حس رو نداشتی
But darling I'll still catch a grenade for ya (yeah, yeah)
ولی عزیزم، هنوز هم برات حاضرم روی نارنجک بپرم
Throw my head on a blade for ya (yeah, yeah)
دستام رو روی تیغه می ذارم
I'd jump in front of a train for ya (yeah, yeah)
جلوی قطار می پرم
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah)
می دونی برات هر کاری می کنم
Oh oh I would go through all this pain
اوه اون حاضر بودم همه این درد رو تحمل کنم
Take a bullet straight through my brain
حتی اگر یه گلوله وسط مغزم میزدن
Yes, I would die for ya baby
آره حتی واست می مردم عزیزم
But you won't do the same
ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی
No, you won't do the same
نه تو اینکارو انجام نمیدی
You wouldn't do the same
تو حاضر نبودی این کارو بکنی
Oh, you'll never do the same
اوه، تو هیچ وقت اینکارو نمی کنی
No, no, no, no
نه نه نه نه
 

گفتگو در مورد این آهنگ

elina

خیلی اهنگه روون و خوبیه

Ryan

سرم رو لبه تیغ میزارم درسته... نه دست... هد ینی سر


طراحی و توسعه با در لیریکا