متن و ترجمه آهنگ Hey Mama از Rexha و Nicki و David Guetta

Hey Mama - Nicki Minaj - David Guetta

هی ماما - نیکی میناژ - دیوید گتا
هی ماما

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

VERS1 :

Yes, I be your woman
اره من خانمت میشم

Yes, I be your baby
اره من عزیزت میشم

Yes, I be whatever that you tell me when you ready
اره من همونی میشم که وقتی اماده بشی بهم میگی

Yes, I be your girl, forever your lady
اره من دختر میشم، برای همیشه بانو ات

You ain’t never gotta worry
تو ديگه هيچ وقت نبايد عجله كني

I’m down for you, baby
من برات پایینم عزیز

Best believe that when you need that
بهتره باورش کنی وقتی بهش احتیاج داری

I’ll provide that, you will always have it
برات تامینش می کنم، تو همیشه خواهی داشتش

I’ll be on deck, keep it in check
من روی عرشه خواهم بود، چکش می کنم

When you need that, I’ma let you have it
وقتی بهش احتیاج داشتی اجازه میدم که داشته باشیش

Beating my drum like dum di-di-day
به طبل هام ضربه ميزنم مثاه دام دي دي دِي

I like the dirty rhythm you play
من عاشق ریتم های کثیفی ام که اجرا میکنی

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان،مامان،هی مامان

Banging the drum like dum di-di-day
به طبلم ضربه میزنم مثل دام دی دی دی

I know you want it in the worst way
من میدونم که توی بدترین راه میخوایش

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم که اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان، مامان، هی مامان

***********

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

VERS2:

Yes I do the cooking

اره من آشپزی می کنم 

Yes, I do the cleaning
اره من تمیز کاری می کنم

Plus, I keep the na-na real sweet for your eating
اضافه، براي خوردنت مامان بزرگ رو شيرين نگه ميدارم

Yes, you be the boss, and yes, I be respecting
آره،تو رئیس میشی، و آره، من احترام میزارم

Whatever that you tell me
هرچيزي كه تو بهم بگي

‘Cause it’s game you be spitting, oh
چون این بازیه عزیزم تو با دهنت میگیش، اوه

Best believe that when you need that
بهتره باورش کنی وقتی بهش احتیاج داری

I’ll provide that, you will always have it
برات تامینش می کنم که تو همیشه خواهی داشتش

I’ll be on deck, keep it in check
من روی عرشه خواهم بود، چکش می کنم

When you need that, I’ma let you have it
وقتی بهش احتیاج داشتی اجازه میدم که داشته باشیش

Beating my drum like dum di-di-day
به طبل هام ضربه ميزنم مثاه دام دي دي دِي

I like the dirty rhythm you play
من عاشق ریتم های کثیفی که اجرا میکنی

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم که اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان، مامان، هی مامان

Banging the drum like dum di-di-day
به طبلم ضربه میزنم مثل دام دی دی دی

I know you want it in the worst way
من میدونم که توی بدترین راه میخوایش

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم که اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان، مامان، هی مامان

**************

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر، تا من مردت بشم

VERS3:

Whole crew got the juice
تمام گروه ابمیوه رو گرفتن

Your d–k game the truth
بازی یه چیزی تو حقیقت است

My screams is the proof
ترس های من دلیل هستند

Them other dudes get the deuce
افراد دیگه ی اون ها شیطان رو گرفتند

So when I speed in the coupe
پس وقتی من تو ماشین کوپه (۲ در) گاز میدم

Leaving this interview
این مصاحبه رو ترک میکنم

It ain’t nothing new
چیز جدیدی نیست

I been f—ing with you
داشتم اسکلت میکردم

None of them b—-es ain’t taking you
هیچ کدوم از اون بدکاره ها تو رو بدست نمیارن

Just tell ’em to make a U
بهشون بگو دور بزنن

That’s how it be, I come first like debut, huh
این جوری میشه، اول مثل اماده بکارا اومدم

So, baby, when you need that
پس عزیزم، هر وقت بهش نیاز داشتی

Give me the word, I’m no good
بهم یه چیزی بگو، من خوب نیستم

I’ll be bad for my baby
برای عزیزم بد میشم

So I make sure that he’s getting his share
پس من مطمئن میشوم که سهمش رو گرفته

So I make sure that his baby take care
پس من مطمئن میشم که از بچش مراقبت شده

So I make sure I’m on my toes, on my knees
پس مطمئن میشم مامان روی زانوم می کوبه

Keep him pleased, rub him down
راضی نگهش دارم و خودش رو مالش میدم

Be a lady and a freak, oh
یه زن و یه دیوونه باش

Beating my drum like dum di-di-day
به طبل هام ضربه ميزنم مثاه دام دي دي دِي

I like the dirty rhythm you play
من عاشق ریتم های کثیفی که اجرا میکنی

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم که اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان، مامان، هی مامان

Banging the drum like dum di-di-day
به طبلم ضربه میزنم مثل دام دی دی دی

I know you want it in the worst way
من میدونم که توی بدترین راه میخوایش

I wanna hear you calling my name
من میخوام بشنوم که اسمم رو صدا میزنی

Like hey mama, mama, hey mama, ma
مثل هی مامان، مامان، هی مامان

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر ، تا من مردت بشم

Be my woman, girl, and I’ll be your man
خانومم شو، دختر ، تا من مردت بشم

<<  آموزش زبان انگلیسی به صورت کاملا رایگان  >>

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا