متن و ترجمه آهنگ I Feel Love از Sam Smith

I Feel Love - Sam Smith

آی فیل لاو - سم اسمیت
آی فیل لاو

Ooh
اوه
It's so good, it's so good
اون خیلی خوبه ،اون خیلی خوبه
It's so good, it's so good
اون خیلی خوبه ،اون خیلی خوبه

It's so good
اون خیلی خوبه
Ooh
اوه
I'm in love, I'm in love
من عاشق شدم ،من عاشق شدم
I'm in love, I'm in love
من عاشق شدم ،من عاشق شدم
I'm in love
من عاشق شدم
Ooh
اوه
I feel love, I feel love
عشق رو احساس میکنم،عشق رو احساس میکنم
I feel love, I feel love
عشق رو احساس میکنم،عشق رو احساس میکنم
I feel love
عشق رو احساس میکنم
I feel love
عشق رو احساس میکنم

— Sam Smith


I feel love
عشق رو احساس میکنم
Ooh
اوه
Fallin' free, fallin' free
آزاد شدم ،آزاد شدم
Fallin' free, fallin' free
آزاد شدم ،آزاد شدم
Fallin' free
آزاد شدم
Ooh
اوه
You and me, you and me
تو و من ،تو و من
You and me, you and me
تو و من ،تو و من
You and me
تو و من
Ooh
اوه
I feel love, I feel love
عشق رو احساس میکنم،عشق رو احساس میکنم
I feel love, I feel love
عشق رو احساس میکنم،عشق رو احساس میکنم
I feel love
عشق رو احساس میکنم
I feel love
عشق رو احساس میکنم
I feel love
عشق رو احساس میکنم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا