متن و ترجمه آهنگ I Found You از Benny Blanco و Calvin Harris + دانلود

I Found You - Benny Blanco - Calvin Harris

آی فاند یو - بنی بلانکو - کالوین هریس
آی فاند یو

I cannot say what I'm feeling
If I don't know how to move
I cannot say what I believe in


Finally believe in you
I travelled many roads
And I know what road to choose
Now my world is never changing
There's anything I can do

‘Cause I found you
I found you
‘Cause I found you
I found you
‘Cause I found you
‘Cause I found you

I cannot say what I'm feeling
If I don't know how to move
I cannot say what I believe in
Finally believe in you
I travelled many roads
And I know what road to choose
Now my world is never changing
There's anything I can do

‘Cause I found you
I found you
‘Cause I found you
I found you
‘Cause I found you
‘Cause I found you
I found you

I found you, I found you
I found you, I found you
I found you, I found you
I found you, I found you

‘Cause I found you
I found you
‘Cause I found you
I found you

(I found you)
I found you
‘Cause I found you
I found you
(I found you)

 

من نمی توانم بگویم که احساس می کنم
اگر نمی دانم چگونه حرکت کنم
من نمی توانم بگویم آنچه را که به آن اعتقاد دارم


سرانجام به شما اعتقاد دارند
من مسیرهای بسیاری را گذراندم
و من می دانم چه جایی برای انتخاب وجود دارد
در حال حاضر دنیای من هرگز تغییر نمی کند
چیزی هست که می توانم انجام دهم

چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
چون تو را یافتم

من نمی توانم بگویم که احساس می کنم
اگر نمی دانم چگونه حرکت کنم
من نمی توانم بگویم آنچه را که به آن اعتقاد دارم
سرانجام به شما اعتقاد دارند
من مسیرهای بسیاری را گذراندم
و من می دانم چه جایی برای انتخاب وجود دارد
در حال حاضر دنیای من هرگز تغییر نمی کند
چیزی هست که می توانم انجام دهم

چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم

من تو را یافتم، تو را یافتم
من تو را یافتم، تو را یافتم
من تو را یافتم، تو را یافتم
من تو را یافتم، تو را یافتم

چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم

(من تو را پیدا کردم)
من تو را پیدا کردم
چون تو را یافتم
من تو را پیدا کردم
(من تو را پیدا کردم)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا