متن و ترجمه آهنگ LALISA از Lisa

LALISA - Lisa

لالیزا - لیزا
لالیزا

[리사 "라리사" 가사]

[Intro]
내 뒷모습만 봐도 알잖아
어두워질 때 분홍빛이나
새하얀 조명이 날 깨우면
번쩍번쩍 세상을 흔들어 (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What's my name? What's my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What's my name? What's my name?

[Verse 1]
머리를 하얗게 비운채
시끄런 감정은 태울래
Burn, burn, burn
그때 난 네 갈증을 해소할 champagne
Sip, sip, 나를 들이켜
그래 더 저 높이 내 body 받들어

[Pre-Chorus]
Want you to ring the alarm, 세상에게 알려
내 이름에다 입맞춰

[Chorus]
Say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]
Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can't hear you, so you need to speak up
Put that shit on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there's nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin' for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call 'em the Flintstones

[Pre-Chorus]
Ring the alarm, 세상에게 알려
내 이름에다 입맞춰

[Chorus]
Say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]
누구와도 비교 못해 그래봤자
You gon' still love me
You need some L-A-L-I-S-A
지금 너의 두 눈 앞에 서있는
내 이름을 기억해
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]
You cannot see me, 어떻게 하는지 다 보여줘도 (No)
태국에서 한국 거쳐 여기까지, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain't fantasy (Woo!)
새까만 핑크빛 왕관 belongs to we (BLACKPINK)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, 하늘 위 당당해
Lalisa, Lalisa, Lalisa, 저들은 날 원해
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]
Say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Call me, "Lalisa, love me, Lalisa, love me" (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

 

[اشعار لیزا "لاریسا"]

[معرفی]
فقط با نگاه کردن به پشتم می توانید تشخیص دهید
وقتی تاریک می شود صورتی
وقتی نور سفید مرا بیدار می کند
جهان را فوراً تکان دهید (هی!)
لا ، لا لا ، لا ، لا لا لا
لا ، لا لا ، لا ، لا لا لا
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟ (هی!)
لا ، لا لا ، لا ، لا لا لا
لا ، لا لا ، لا ، لا لا لا
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

[آیه 1]
با موهای سفید
می خواهم احساسات پر سر و صدا را بسوزانم
بسوزانید ، بسوزانید ، بسوزانید
سپس من شامپاین هستم تا تشنگی شما را برطرف کنم
جرعه ، جرعه ، مرا بنوش
بله ، بالاتر و پایین تر ، بدن من را حمایت کنید

[پیش کر]
آیا می خواهید زنگ خطر را به صدا در آورید ، به دنیا اطلاع دهید
نام مرا ببوس

[گروه کر]
بگویید ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو! هو!)
فقط بگو ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو!)

[آیه 2]
عزیزم ، مگافون را بگیر ، روی اسپیکر بگذار
گفتم نمی توانم صدایت را بشنوم ، بنابراین باید صحبت کنی
این گند را روی استریو بگذارید ، بقیه خیلی پایین
مانند یک مانع از آن محافظت کنید ، قول دهید هیچ چیز ترسناک تر وجود ندارد
از من اگر کسی برای مرد من اسلحه بکشد
یک مورد می گیرم ، اسلحه را در دستم می گیرم
بم ، بم ، بم! هر چند ضربه به ضربه بزنید
در مچ دست من سنگ می زند ، بنابراین من آنها را Flintstones می نامم

[پیش کر]
زنگ را به صدا در آورید ، به دنیا اطلاع دهید
نام مرا ببوس

[گروه کر]
بگویید ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو! هو!)
فقط بگو ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو!)

[پل]
من نمی توانم با کسی مقایسه کنم
تو هنوز مرا دوست خواهی داشت
شما به مقداری L-A-L-I-S-A احتیاج دارید
درست جلوی چشم شما ایستاده است
نام مرا به خاطر بسپار
دوستت دارم L-A-L-I-S-A
(هو!)

[آیه 3]
شما نمی توانید من را ببینید ، حتی اگر همه چیز را به شما نشان دهم (نه)
از تایلند به کره و اینجا ، برای گلو رفت (گلو)
بزرگترین بودن در تمام دوران فانتزی نیست (وو!)
تاج صورتی مشکی به ما تعلق دارد (BLACKPINK)
لالیسا ، لالیسا ، لالیسا ، بلند در آسمان
لالیسا ، لالیسا ، لالیسا ، آنها من را می خواهند
لالیسا ، لالیسا ، لالیسا ، اگر می توانی مرا بگیر
لالیسا ، لالیسا ، لالیسا ، لالیسا ، لالیسا

[گروه کر]
بگویید ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو! هو!)
فقط بگو ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
مرا صدا کن ، "لالیسا ، عاشقم باش ، لالیسا ، عاشقم باش" (هی!)
اوه اوه ، شما می دانید نگرش
دیگر چه می توان گفت ، بلندترین در اتاق (هو!)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا