متن و ترجمه آهنگ Makeba از Jain

Makeba - Jain

مکبا - جین
مکبا

[Intro]
Ooh-ee
Ooh-ee

[Chorus]
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you

[Verse 1]
I wanna hear your breath just next to my soul
I wanna feel oppressed without any rest
I wanna see you sing, I wanna see you fight
'Cause you are the real beauty of human right
You might also like
Foolish One (Taylor’s Version) [From The Vault]
Taylor Swift
Timeless (Taylor’s Version) [From The Vault]
Taylor Swift
Seven (Explicit Ver.)
Jung Kook (정국)
[Chorus]
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you

[Verse 2]
Nobody can beat the Mama Africa
You follow the beat that she's gonna give ya
Only her smile can all make it go
The sufferation of a thousand more

[Chorus]
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
Ooh-ee, Makeba
Makeba, ma che bella
Can I get a "ooh-ee"? Makeba
Makes my body dance for you
[Bridge]
(Ooh-ee)
(Makeba, ma che bella)
(Ooh-ee)
(Makeba, ma che bella)
(Ooh-ee)
(Makeba, ma che bella)
Ooh-ee
Makeba, ma che bella
Ooh-ee
Makeba, ma che bella
Ooh-ee
Makeba, ma che bella

[Outro]
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
Abekam, ee-hoo, for you (Makeba, ma che bella)
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
Abekam, ee-hoo, for you (Makeba, ma che bella)
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ehoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
Abekam, ee-hoo (Makeba, ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
Abekam ?"Ee-hoo" a teg I nac (Makeba, ma che bella)
Alleb…

 

[مقدمه]
اوه-ای
اوه-ای

[گروه کر]
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد

[آیه 1]
می خواهم نفس هایت را کنار جانم بشنوم
من می خواهم بدون هیچ استراحتی احساس مظلومیت کنم
من می خواهم ببینم که تو می خوانی، می خواهم ببینم که تو می جنگی
زیرا شما زیبایی واقعی حقوق بشر هستید
شما هم ممکن است دوست داشته باشید
Foolish One (نسخه تیلور) [از The Vault]
تیلور سویفت
بی زمان (نسخه تیلور) [از The Vault]
تیلور سویفت
هفت (نسخه صریح)
جونگ کوک (정국)
[گروه کر]
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد

[آیه 2]
هیچ کس نمی تواند ماما آفریقا را شکست دهد
شما ضربتی را که او به شما خواهد داد دنبال می کنید
فقط لبخند او می تواند همه چیز را از بین ببرد
رنج هزار نفر دیگر

[گروه کر]
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
اوه-ای، ماکبا
ماکبا، ما چه بلا
آیا می توانم "اوه-ای" بگیرم؟ ماکبا
بدنم را برای تو به رقص در می آورد
[پل]
(اوه-ای)
(Makeba، mache bella)
(اوه-ای)
(Makeba، mache bella)
(اوه-ای)
(Makeba، mache bella)
اوه-ای
ماکبا، ما چه بلا
اوه-ای
ماکبا، ما چه بلا
اوه-ای
ماکبا، ما چه بلا

[بیرونی]
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ای هو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
Aleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
آبکام، ای هو (Makeba، ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ای هو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
Aleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
ابکام، ای هو، برای تو (Makeba، ma che bella)
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ای هو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
Aleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
آبکام، ای هو (Makeba، ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ای هو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
Aleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
ابکام، ای هو، برای تو (Makeba، ma che bella)
Ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ایهو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
Aleb ehc am, Abekam (Ooh-ee)
آبکام، ای هو (Makeba، ma che bella)
Uoy rof ecnad ydob ym sekam (Ooh-ee)
آبکم "ای هو" آ تگ آی ناچ (Makeba, ma che bella)
آلب…

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا