متن و ترجمه آهنگ Mama از Clean Bandit و Ellie Goulding + دانلود

Oh mama - Clean Bandit - Ellie Goulding

اوه ماما - کلین بندیت - الی گولدینگ
اوه ماما

Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Don't know what this is
نمی دونی این چیه
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا

Oh, I do, I do now
اوه، من انجام دادم ، الان انجام دادم
I see my body in a different light
من بدنم رو توی نور های متفاوت میبینم
I, I, I
من،من،من
As if I woke up in a different life
انگار توی یه زندگی متفاوت بیدار شدم
I, I, I
من،من،من
Feels like I'm walking with my heart on fire
احساس میکنم با قلبم دارم توی آتیش راه میرم
Somebody pass me the water
یه نفر من رو توی آب گذاشت
'Cause I'm burning
چون من سوختم
'Cause a little bit turning into a lot
چون یه مقدار کمی داره به زیاد تبدیل میشه(سوختگی)
There's no way I'd be turning the feeling off
هیچ راهی نیست من باید احساساتم رو به خاموشی عوض کنم(احساساتش رو خاموش کنه)
Guess I'm everything that I thought I was not
حدس میزنم که خاطرات من، مال من نبود
Tell me, tell me
به من بگو، به من بگو
I, I, I
من،من،من
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Don't know what this is
نمی دونی این چیه
What do I do now, do now, do now?
چیکار باید بکنم الان،باید بکنم الان،باید بکنم الان؟
Do with all of this
چیکار باید بکنم با همه ی این ها
All of these new emotions
تمام این ها احساسات جدیدی هستن
I let them out in the open
من میزارم بیان بیرون
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Oh, I do, I do now
اوه، من انجام دادم ، الان انجام دادم
I've never felt so good, I feel so soft
من هرگز احساس خوبی نداشتم،من احساس میکنم خیلی ساده لوحم
Na-na-na
نه،نه،نه
And now I know myself, I know my spots
و الان من خودم رو میشناسم،نقاط ضعفم رو میدونم
Na-na-na
نه،نه،نه
I didn't know that I could have these thoughts, yeah, yeah
من نمیدونم که میتونم این خاطرات رو داشته باشم، اره،اره

Don't know what this is
— Clean Bandit feat. Ellie Goulding


Somebody pass me the water
یه نفر من رو توی آب گذاشت
Cause I'm burning
چون من سوختم
'Cause a little bit turning into a lot
چون یه مقدار کمی داره به زیاد تبدیل میشه(سوختگی)
There's no way I'd be turning the feeling off
هیچ راهی نیست من باید احساساتم رو به خاموشی عوض کنم(احساساتش رو خاموش کنه)
Guess I'm everything that I thought I was not
حدس میزنم که خاطرات من، مال من نبود
Tell me, tell me
به من بگو، به من بگو
I, I, I
من،من،من
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Don't know what this is
نمی دونی این چیه
What do I do now, do now, do now?
چیکار باید بکنم الان،باید بکنم الان،باید بکنم الان؟
Do with all of this
چیکار باید بکنم با همه ی این ها
All of these new emotions
تمام این ها احساسات جدیدی هستن
I let them out in the open
من میزارم بیان بیرون
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Oh, I do, I do now
اوه، من انجام دادم ، الان انجام دادم
Everything I thought I knew about me's upside down
همه ی خاطراتی که من میدونستم درباره ی من هست داره میاد پایین
Everything is changing but I think I love it now
الان همه چیز داره تغییر میکنه ولی من فکر میکنم دوسش دارم
I, I, I
من،من،من
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Don't know what this is
نمی دونی این چیه
What do I do now, do now, do now?
چیکار باید بکنم الان،باید بکنم الان،باید بکنم الان؟
Do with all of this
چیکار باید بکنم با همه ی این ها
All of these new emotions
تمام این ها احساسات جدیدی هستن
I let them out in the open
من میزارم بیان بیرون
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Oh, I do, I do now
اوه، من انجام دادم ، الان انجام دادم
All of these new emotions
تمام این ها احساسات جدیدی هستن
I let them out in the open
من میزارم بیان بیرون
Oh mama, ooh la, ooh la, ooh la
او مامان، اوه لا، اوه لا، اوه لا
Oh, I do, I do now
اوه، من انجام دادم ، الان انجام دادم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا