متن و ترجمه آهنگ Oh My God از ادل

Oh My God - Adele

اوه مای گاد - ادل
اوه مای گاد

I ain’t got too much time to spare
خیلی وقت ندارم که بخوام تلف کنم

But I’ll make time for you to show how much I care
ولی برای تو وقت جور میکنم تا بهت نشون بدم چقدر اهمیت میدم

Wish that I would let you break my walls
ای کاش میذاشتم دیوارای دورم رو بشکنی

But I’m still spinning out of control from the fall
ولی من از بعد از شکستم(طلاق)هنوز سرگردون و گیجم

Boy, you give good love, I won’t lie
عزیزم تو خوب بلدی عاشق باشی دروغ نمیگم

It’s what keeps me comin’ back even though I’m terrified
و این چیزیه که منو به برگشتن(به زندگی)وا میداره با این که وحشت کردم

I know that it’s wrong
But I want to have fun
میدونم کارم اشتباهه ولی من میخوام خوش بگذرونم

I know that it’s wrong
But I want to have fun
میدونم کارم اشتباهه ولی من میخوام خوش بگذرونم

Oh my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world, oh
خدایا باورم نمیشه که بین این همه آدم تو دنیا

What is the likelihood of jumping
out of my life and into your arms?
احتمالش چقدره که از زندگیم بیرون بپرم و تو آغوش تو بیوفتم؟

Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
شاید عزیزم من دارم دیوونه میشه چون با این که دردسره ولی حس خوبی داره

Teetering on the edge of Heaven and Hell
is a battle I cannot fight
دارم روی مرز بین بهشت و جهنم تلوتلو میخورم و این نبردیه که نمیتونم بجنگم

I’m a fool, but they all think I’m blind
من احمقم ولی بقیه فکر میکنن من کورم

I’d rather be a fool than leave myself behind
ترجیح میدم احمق باشم تا خودم رو در گذشته نگه دارم

I don’t have to explain myself to you
مجبور نیستم خودمو برای تو توجیه کنم

I’m a grown woman and I do what I want to do
من یه زن بالغم و کاری که بخوام رو میکنم

I know that it’s wrong
But I want to have fun
میدونم کارم اشتباهه ولی من میخوام خوش بگذرونم

I know that it’s wrong
But I want to have fun
میدونم کارم اشتباهه ولی من میخوام خوش بگذرونم

Oh my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world, oh
خدایا باورم نمیشه که بین این همه آدم تو دنیا

What is the likelihood of jumping
out of my life and into your arms?
احتمالش چقدره که از زندگیم بیرون بپرم و تو آغوش تو بیوفتم؟

Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
شاید عزیزم من دارم دیوونه میشه چون با این که دردسره ولی حس خوبی داره

Teetering on the edge of Heaven and Hell
is a battle I cannot fight
دارم روی مرز بین بهشت و جهنم تلوتلو میخورم و این نبردیه که نمیتونم بجنگم

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”
I say, “Lord, don’t let me, let me down”
میگم: خدایا منو ناامید نکن

Oh my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world, oh
خدایا باورم نمیشه که بین این همه آدم تو دنیا

What is the likelihood of jumping
out of my life and into your arms?
احتمالش چقدره که از زندگیم بیرون بپرم و تو آغوش تو بیوفتم؟

Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
شاید عزیزم من دارم دیوونه میشه چون با این که دردسره ولی حس خوبی داره

Teetering on the edge of Heaven and Hell
is a battle I cannot fight
دارم روی مرز بین بهشت و جهنم تلوتلو میخورم و این نبردیه که نمیتونم بجنگم

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”
I say, “Lord, don’t let me, let me down”
میگم: خدایا منو ناامید نکن

می خوای انگلیسی یاد بگیری کلیک کن

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا