متن و ترجمه آهنگ Positions از Ariana Grande

Positions - Ariana Grande

پوزیشنز - آریانا گرانده
پوزیشنز

Heaven sent you to me
خدا تو رو برای من فرستاده

I’m just hopin’ I don’t repeat history
فقط امیدوارم تاریخ رو تکرار نکنم

Boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday
عزیزم من دارم سعی میکنم مامانت رو یکشنبه ملاقات کنم

Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)
بعدش دوشنبه با تو کلی عشق بازی کنم

Never need no (No), no one else, babe
هیچ وقت به هیچ کس دیگه ای نیاز نداری عزیزم

‘Cause I’ll be switchin’ the positions for you
چون من یه سِمَت تغییر پذیر برای تو میشم

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
تو آشپزخونه برات آشپزی میکنم و و تو اتاق خواب هستم

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
من تو المپیک شرکت میکنم جوری که من از حلقه های المپیک میپرم
(کاری نیست که از پس انجام دادنش بر نیام)

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
میدونی عشق بهت بی انتهاست و چیزی نیست که به خاطر تو انجام ندم

That I won’t do, switchin’ for you
که به خاطر تو انجام ندم، به خاطر تو عوض میشم

Perfect, perfect
بهترین

You’re too good to be true
انقدر خوبی که واقعی به نظر نمیای

But I get tired of runnin’, fuck it
ولی من از تلاش کردن خسته هستم لعنتی

Now, I’m runnin’ with you
ولی الات دارم با تو تلاش میکنم

Said, boy, I’m tryna meet your mama on a Sunday
گفتم که عزیزم من دارم سعی میکنم مامانت رو یکشنبه ملاقات کنم

Then make a lotta love on a Monday (Ah, ah)
بعدش دوشنبه با تو کلی عشق بازی کنم

Never need no (No), no one else, babe
هیچ وقت به هیچ کس دیگه ای نیاز نداری عزیزم

‘Cause I’ll be switchin’ the positions for you
چون من یه سِمَت تغییر پذیر برای تو میشم

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
تو آشپزخونه برات آشپزی میکنم و و تو اتاق خواب هستم

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
من تو المپیک شرکت میکنم جوری که من از حلقه های المپیک میپرم

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
میدونی عشق بهت بی انتهاست و چیزی نیست که به خاطر تو انجام ندم

That I won’t do, switchin’ for you
که به خاطر تو انجام ندم، به خاطر تو عوض میشم

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
تو آشپزخونه برات آشپزی میکنم و و تو اتاق خواب هستم

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
من تو المپیک شرکت میکنم جوری که من از حلقه های المپیک میپرم

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
میدونی عشق بهت بی انتهاست و چیزی نیست که به خاطر تو انجام ندم

That I won’t do, switchin’ for you
که به خاطر تو انجام ندم، به خاطر تو عوض میشم

This some shit that I usually don’t do (Yeah)
اینا چیزایی هستن که من معمولا انجام نمیدم

But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)
ولی به خاطر تو یه جورایی میخوام انجامشون بدم

‘Cause you’re down for me and I’m down too
چون تو تحت هر شرایطی به پام میمونی و منم همینطور

Yeah, I’m down too
آره منم همینطور

Switchin’ the positions for you
من یه سِمَت تغییر پذیر برای تو میشم

This some shit that I usually don’t do
اینا چیزایی هستن که من معمولا انجام نمیدم

But for you, I kinda, kinda want to
ولی به خاطر تو یه جورایی میخوام انجامشون بدم

‘Cause you’re down for me and I’m down too
چون تو تحت هر شرایطی به پام میمونی و منم همینطور

Switchin’ the positions for you
من یه سِمَت تغییر پذیر برای تو میشم

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
تو آشپزخونه برات آشپزی میکنم و و تو اتاق خواب هستم

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
من تو المپیک شرکت میکنم جوری که من از حلقه های المپیک میپرم

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
میدونی عشق بهت بی انتهاست و چیزی نیست که به خاطر تو انجام ندم

That I won’t do, switchin’ for you
که به خاطر تو انجام ندم، به خاطر تو عوض میشم

Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroom
تو آشپزخونه برات آشپزی میکنم و و تو اتاق خواب هستم

I’m in the Olympics, way I’m jumpin’ through hoops
من تو المپیک شرکت میکنم جوری که من از حلقه های المپیک میپرم

Know my love infinite, nothin’ I wouldn’t do
میدونی عشق بهت بی انتهاست و چیزی نیست که به خاطر تو انجام ندم

That I won’t do, switchin’ for you
که به خاطر تو انجام ندم، به خاطر تو عوض میشم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا