متن و ترجمه آهنگ Promises از Calvin Harris و Sam Smith و Jessie Reyez

Promises - Calvin Harris - Sam Smith - Jessie Reyez

پرامیس - کالوین هریس - سم اسمیت - جسی ری یس
پرامیس

[Verse 1: Sam Smith]
Are you drunk enough?
Not to judge what I'm doin’
Are you high enough?
To excuse that I'm ruined
'Cause I’m ruined
Is it late enough?
For you to come and stay over
'Cause we're free to love
So tease me, hmmm

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain’t no science here
So come get your everything (tonight)

[Post-Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
Tonight
(Your everything tonight)

[Verse 2: Sam Smith]
Is it loud enough?
’Cause my body is calling for you, calling for you
I need someone, to do the things that I do, hmmm
I'm heating up, energy’s taking control
I'm speeding up
My heartbeat's dancing alone

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I’ll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)

[Post-Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
Tonight
(Your everything tonight)

[Bridge: Sam Smith]
'Cause I need your green light
Day and night, say that you're mine
'Cause I need your green light
Day and night, say that you're mine
Say that you're mine
Say that you're mine

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)

[Outro: Sam Smith]
Tonight

 

[Verse 1: Sam Smith]
Are you drunk enough?
Not to judge what I'm doin’
Are you high enough?
To excuse that I'm ruined
'Cause I’m ruined
Is it late enough?
For you to come and stay over
'Cause we're free to love
So tease me, hmmm

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain’t no science here
So come get your everything (tonight)

[Post-Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
Tonight
(Your everything tonight)

[Verse 2: Sam Smith]
Is it loud enough?
’Cause my body is calling for you, calling for you
I need someone, to do the things that I do, hmmm
I'm heating up, energy’s taking control
I'm speeding up
My heartbeat's dancing alone

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I’ll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)

[Post-Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
Tonight
(Your everything tonight)

[Bridge: Sam Smith]
'Cause I need your green light
Day and night, say that you're mine
'Cause I need your green light
Day and night, say that you're mine
Say that you're mine
Say that you're mine

[Chorus: Sam Smith & Jessie Reyez]
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)
I make no promises, I can't do golden rings
But I'll give you everything (tonight)
Magic is in the air, there ain't no science here
So come get your everything (tonight)

[Outro: Sam Smith]
Tonight

1957/5000
[آیه 1: سام اسمیت]
آیا شما مستقل هستید؟
نه به قضاوت آنچه که انجام می دهم
آیا شما به اندازه کافی بالا هستید؟
به خاطر بسپار که من خراب شده ام
چون من ویران شده ام
آیا دیر به اندازه کافی؟
برای شما آمده اید و ماندن بگیرید
"چون ما آزاد هستیم که دوست داشته باشیم
بنابراین من را اذیت میکنه

[کر: سام اسمیت و جسی ریژ]
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)

[پست های کر: سام اسمیت و جسی ریژ]
امشب
(امشب همه چیز تو)

[آیه 2: سام اسمیت]
آیا به اندازه کافی بلند است؟
چون بدن من از شما خواسته است، از شما خواسته است
من به کسی نیاز دارم، انجام کارهایی که انجام می دهم
من گرم شدن، کنترل انرژی گرفتن
من سریع تر می شوم
رقص قلب من به تنهایی

[کر: سام اسمیت و جسی ریژ]
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)

[پست های کر: سام اسمیت و جسی ریژ]
امشب
(امشب همه چیز تو)

[پل: سام اسمیت]
چون من به نور سبزم نیاز دارم
روز و شب، بگو که تو مال منی
چون من به نور سبزم نیاز دارم
روز و شب، بگو که تو مال منی
بگو که تو مال منی
بگو که تو مال منی

[کر: سام اسمیت و جسی ریژ]
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)
من هیچ وعده ای نمی دهم، نمی توانم حلقه های طلایی را انجام دهم
اما من همه چیز را می دهم (امشب)
سحر و جادو در هوا است، هیچ علمی در اینجا وجود ندارد
بنابراین همه چیز (امشب)

[خارج از: سام اسمیت]
امشب

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا