متن و ترجمه آهنگ Ruin My Life از Zara Larsson + دانلود

Ruin My Life - Zara Larsson

روین مای لایف - زارا لارسون
روین مای لایف

I miss you pushing me close to the edge
دلم برای وقتی که منو تا لبه میکشونی تنگ شده
I miss you
دلم برات تنگ شده
I wish I knew what I had when I left
ای کاش می دانستم که چه زمانی در آنجا بودم

I miss you
دلم برات تنگ شده
You set fire to my world, couldn't handle the heat
تو آتیش رو به دنیای من اوردی نتونستم گرماش رو تحمل کنم
Now I'm sleeping alone and I'm starting to freed
حالا من تنها میخوابم و احساس آزادی میکنم
Baby, come bring me help
عزیزم، بیا بهم کمک کن
Let it rain over me
بگذار بارون روی من بباره
Baby, come back to me
(عزیزم، با من بیا)
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah
زندگیمو خراب کنی ، زندگیمو خراب کنی آره
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah
زندگیمو خراب کنی ، زندگیمو خراب کنی آره
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی
I miss you more than I thought that I could
دلم از اونی که فکر میکردم بیشتر برات تنگ شده
I miss you
دلم برات تنگ شده
I know you missing me too like you should
من می دونم که توام دلت برام تنگ شده
I miss you
دلم برات تنگ شده
You set fire to my world, couldn't handle the heat
تو آتیش رو به دنیای من اوردی نتونستم گرماش رو تحمل کنم
Now I'm sleeping alone and I'm starting to freed
حالا من تنها میخوابم و احساس آزادی میکنم
Baby, come bring me help
عزیزم، بیا بهم کمک کن
Let it rain over me
بگذار بارون روی من بباره
Baby, come back to me
(عزیزم، با من بیا)
(Baby, come back to me)
(عزیزم، با من بیا)

I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah
زندگیمو خراب کنی ، زندگیمو خراب کنی آره
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah
زندگیمو خراب کنی ، زندگیمو خراب کنی آره
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی
I miss you, I miss you
دلم برای تو تنگ شده است
I wish you, I wish you
برای شما آرزو دارم، آرزو می کنم
Would come back, would come back to me
به عقب برمیگردد، به من میآید
Come back to me
بیا به من بیا
Come back to me
بیا به من بیا
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah
زندگیمو خراب کنی ، زندگیمو خراب کنی آره
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life, yeah (ruin my life)
تو زندگی من را خراب کردی، زندگی من را خراب کردی، بله (زندگی من را خراب می کند)
I want you to fuck up my nights, yeah
من میخوام شبا باهام بخوابی آره
Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah
شب هام رو بترکونی ، آره، تمام شبهام رو، آره
I want you to bring it all on
من میخوام همش رو بیاری
If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah
اگر همش رو اشتباه انجام بدی ، همه چی درست میشه ، آره
I want you to ruin my life
من می خوام زندگیمو خراب کنی
You to ruin my life, you to ruin my life
زندگیمو خراب کنی زندگیمو خراب کنی

گفتگو در مورد این آهنگ

h

this is my days nd my nghts:) thanks for meaning of lyric


طراحی و توسعه با در لیریکا