متن و ترجمه آهنگ Save Your Tears از The weeknd

Save Your Tears - The weeknd

سیو یور تیرز - د ویکند
سیو یور تیرز

Yeah
آره
I saw you dancing in a crowded room
تو یه اتاق شلوغ در حال رقصیدن دیدمت
You look so happy when I'm not with you
به نظر خوشحال بودی که من باهات نیستم
But then you saw me, caught you by surprise
ولی بعدش که منو دیدی، غافلگیر شدی
A single teardrop falling from your eye
یه قطره اشک از چشمات سرازیر شد
I don't know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
I'll make you cry when I run away
با فرار کردنم باعث میشم که گریه کنی
You could have asked me why I broke your heart
میتونستی ازم بپرسی چرا قلبتو شکستم
You could've told me that you fell apart
میتونستی بهم بگی که داری از هم میپاشی
But you walked past me like I wasn't there
ولی ازم گذشتی انگار اصلا وجود نداشتم
And just pretended like you didn't care
و طوری وانمود کردی که انگار اصلا برات مهم نیست
I don't know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
I'll make you cry when I run away
با فرار کردنم باعث میشم که گریه کنی
Take me back 'cause I wanna stay
منو دوباره قبول کن چون میخوام پیشت بمونم
Save your tears for another
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار
Save your tears for another day
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار
Save your tears for another day
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار

I don't know why I run away
— The Weeknd

So I made you think that I would always stay
خب من باعث شدم فکر کنی واسه همیشه میمونم
I said some things that I should never say
چیزایی گفتم که هرگز نباید میگفتم
Yeah, I broke your heart like someone did to mine
آره، قلبتو شکستم همونطور که یکی دیگه مال منو شکست
And now you won't love me for a second time
و الان تو، برای بار دوم عاشق من نمیشی
I don't know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
Oh girl, I make you cry when I run away
وای دختر، با فرار کردنم باعث میشم که گریه کنی
Girl, take me back 'cause I wanna stay
دختر، منو دوباره قبول کن چون میخوام پیشت بمونم
Save your tears for another
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار
I realize that I'm much too late
فهمیدم که خیلی دیر کردم
And you deserve someone better
و تو لیاقت بهتر از منو داری
Save your tears for another day (oh-yeah)
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار (آره، اوووه)
Save your tears for another day (yeah)
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار (آره)
I don't know why I run away
نمیدونم چرا فرار میکنم
I'll make you cry when I run away
با فرار کردنم باعث میشم که گریه کنی
Save your tears for another day, ooh, girl
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار، اوو دختر (اه)
I said, save your tears for another day, yeah
بهت گفتم اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار، آره (اه)
Save your tears for another day (ah-ah-ah-ah)
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار، اوو دختر (اه)
Save your tears for another day (ah-ah-ah-ah)
اشکاتو واسه یه روز دیگه نگه دار، اوو دختر (اه)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا