متن و ترجمه آهنگ های آنوئلا - Anuel AA

متن و ترجمه آهنگ های آنوئلا - Anuel AA

آنوئلا - Anuel AA رپر پورتوریکویی است و یکی از پیشگامان سبک لاتین ترپ است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا