متن و ترجمه آهنگ های شید - Shaed

متن و ترجمه آهنگ های شید - Shaed

Shaed که بصورت shade تلفظ میشه یک گروه پاپ آمریکایی است که در واشنگتن دی سی مستقر هست.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا