متن و ترجمه آهنگ Look At Me Now از Brennan Savage + دانلود

Look At Me Now - Brennan Savage

لوک ات می نو - برنان ساوج
لوک ات می نو

I remember that time we were sippin on wine
اون موقعی كه داشتيم مشروب می خورديمو يادمه


I could see it in your eyes, you were feeling alive
ميتونستم اينو تو چشمات ببينم، تو احساس سرزندگی می كردی


Why tell you I was good, why the fuck would I lie
چرا بهت گفتم كه من خوبم، چرا بايد دروغ می گفتم

 

I remember seeing twice baby I shouldn't drive
يادمه دوبار گفتم عزيزم من نبايد رانندگی كنم


I should let you hold the keys baby take them inside
بايد اجازه میدادم كليد هارو بگيری عزیزم


If you taking my advice, maybe then you'll survive
اگه توصيه هامو قبول ميكردی، شايد زنده می موندی


I've been looking at the sky all night and ain't see shit
تموم شبو داشتم به آسمون نگاه ميكردم ولی هيچی نديدم


Thinking how you die, but you said I could be shit
فکر میکنم چجوری مُردی، ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم


Now I'm on my grind baby look at me now, look at me now
حالا من در خدمتم عزیزم بهم نگاه کن الان ، بهم نگاه کن الان


All this cash on me make em wanna go down
همه این پول ها مال منه می خوام برم


I could fill your cup girl, I could make you slow down
میتونستم فنجونتو پر کنم دختر، میتونستم آرومت کنم


I could show you up baby, I don't pour fo'
میتونستم روتو کم کنم عزیزم، من پور فو


Sippin all day baby what you waiting for'
تموم روز مزه می کنم عزیزم، برا چی واستادی


If you need a drink I got drugs on me
اگه یه نوشیدنی نیاز داری، مواد مخدر جور کردم


Gotta watch for the 12 I got drugs on me
باید تماشا برای 12 من مواد مخدر دارم


I've been going hard I've been working OT
سخت تلاش کرده ام کار OT را انجام داده ام


Imma make a stack put in on my mommy
یه پولی در میارم میدم به مامان


Right when I swing at the ground then you blink
درست وقتی که تو زمین می چرخم، چشمک می زنم


I got the job that can spit in your drink
این کارو انجام دادم که می تونه در نوشیدنی شما تف کنه


 Brennan Savage


Fuck what they saying and fuck what they think
لعنت به چیزایی که میگن و لعنت به چیزایی که فکر میکنن


I know they gon love me when Gucci my links
میدونم عاشقم میشن وقتی گوچی ها مو میبینن


Lies on the sink, Pills on the drink
دروغ ها توی گودال، قرص ها توی نوشیدنی


I'm coming and taking the ring
دارم میام و حلقه رو میگیرم


I remember that time we were sippin on wine
اون موقعی كه داشتيم مشروب می خورديمو يادمه


I could see it in your eyes, you were feeling alive
ميتونستم اينو تو چشمات ببينم، تو احساس سرزندگی می كردی


Why tell you I was good, why the fuck would I lie
چرا بهت گفتم كه من خوبم، چرا بايد دروغ می گفتم


I remember seeing twice baby I shouldn't drive
يادمه دوبار گفتم عزيزم من نبايد رانندگی كنم


I should let you own the keys baby take them aside
باید اجازه میدادم کلید ها رو ببری تو عزیزم


If you'd taken my advice, maybe then you'd survive
اگه نصیحتمو میگرفتی، شاید میتونستی زنده بمونی


I've been looking at the sky all night and ain't see shit
تموم شب به آسمون نگا می کردم و هیچی ندیدم


Thinking how you die, but you said I could be shit
فکر میکنم چجوری مُردی، ولی تو گفتی میتونستم گریه کنم


Now I'm on my grind baby look at me now, look at me now
حالا من در خدمتم عزیزم بهم نگاه کن الان ، بهم نگاه کن الان


All this cash on me make em wanna go down
همه این پول ها مال منه می خوام برم


I could fill your cup girl, I could make you slow down
میتونستم فنجونتو پر کنم دختر، میتونستم آرومت کنم


I could show you up baby, I don't pour fo'
میتونستم روتو کم کنم عزیزم، من پور فو


Sippin all day baby what you waiting for'
تموم روز مزه می کنم عزیزم، برا چی واستادی


If you need a drink I got drugs on me
اگه یه نوشیدنی نیاز داری، مواد مخدر جور کردم


Gotta watch for the 12 I got drugs on me
باید تماشا برای 12 من مواد مخدر دارم


I've been going hard I've been working OT
سخت تلاش کرده ام کار OT را انجام داده ام


Imma make a stack put in on my mommy
یه پولی در میارم میدم به مامان

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا