دانلود و متن آهنگ لیو د دور اوپن از سیلک سونیک و برونو مارس و اندرسون پاک

Leave The Door Open - Silk Sonic - Bruno Mars - Anderson Paak

لیو د دور اوپن - سیلک سونیک - برونو مارس - اندرسون پاک
لیو د دور اوپن

[Intro: Bruno Mars]
Said baby, said baby, said baby

[Verse 1: Anderson .Paak & Bruno Mars]
What you doin'? (What you doin'?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans)
Don't say that (Shut your trap)
I'm sippin' wine (Sip, sip) in a robe (Drip, drip)
I look too good (Look too good)
To be alone (Woo, woo)
My house clean (House clean), my pool warm (Pool warm)
Just shaved, smooth like a newborn
We should be dancin', romancin'
In the east wing and the west wing
Of this mansion, what's happenin'?

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games
Every word that I say is coming straight from the heart
So if you tryna lay in these arms

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through


[Verse 2: Anderson .Paak]
Ooh, you're so sweet (So sweet), so tight (So tight)
I won't bite (Ah-ah), unless you like (Unless you like)
If you smoke (What you smoke?), I got the haze (Purple haze)
And if you're hungry, girl, I got filets (Woo)
Ooh, baby, don't keep me waitin'
There's so much love we could be making (Shamone!)
I'm talking kissing, cuddling
Rose petals in the bathtub
Girl, let's jump in, it's bubblin'

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
I ain't playin' no games
Every word that I say is coming straight from the heart
So if you tryna lay in these arms (If you tryna lay in)

[Chorus: Bruno Mars]
I'ma leave the door open
(I'ma leave the door open)
I'ma leave the door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through (Come on, girl)

[Bridge: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (I need you, baby)
La-la-la-la-la-la-la (I gotta see you, baby)
La-la-la-la-la-la-la (Girl, I'm tryna give you this, ah)


[Chorus: Bruno Mars]
Hey, hey, I'ma leave my door open, baby
(I'ma leave the door open)
I'ma leave, I'ma leave my door open, girl
(I'ma leave the door open, hopin')
And I'm hopin', hopin'
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
Tell me that you're comin' through (Woo!)

[Outro: Bruno Mars & Anderson .Paak]
La-la-la-la-la-la-la (Tell me)
Tell me that you're coming through
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)
La-la-la-la-la-la-la (La-la-la-la-la)
Tell me that you're coming through
Girl, I'm here just waiting for you (Oh!)
Come on over, I'll adore you (I gotta know!)
La-la-la-la-la-la-la (I'm waiting, waiting, waiting)
Tell me that you're coming through (For you)
Girl, I'm here just waiting for you
Come on over, I'll adore you
La-la-la-la-la-la-la

 

[معرفی: برونو مریخ]
گفت عزیزم گفت عزیزم گفت عزیزم

[آیه 1: اندرسون .پاک و برونو مارس]
چه می کنی؟ (چه کاری می کنی؟)
کجایی (کجا هستی؟)
اوه ، شما برنامه ای دارید؟ (شما برنامه دارید)
Don't say that (Tap your trap)
من شراب (جرعه جرعه جرعه) در ردا (قطره قطره) می sippin 'هستم
من خیلی خوب به نظر می رسم (خیلی خوب به نظر می رسم)
تنها بودن (وو ، وو)
خانه من تمیز (خانه تمیز) ، استخر من گرم (استخر گرم)
فقط تراشیده ، صاف مثل یک نوزاد تازه متولد شده
We should be dancin '، romancin'
در بال شرقی و بال غربی
از این عمارت چه اتفاقی می افتد؟

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
من هیچ بازی ای ندارم
هر کلمه ای که می گویم مستقیماً از قلب من بیرون می آید
بنابراین اگر سعی می کنید در این بازوها دراز بکشید

[کر: برونو مریخ]
در را باز می گذارم
(در را باز می گذارم)
دختر در را باز می گذارم
(در را باز می گذارم ، امیدوارم)
که شما احساسی را که من دارم احساس می کنید
و تو مثل من امشب می خواهی عزیزم
به من بگو که از راه می آیی


[آیه 2: اندرسون .پاک]
اوه ، تو خیلی شیرین (خیلی شیرین) خیلی تنگ (خیلی تنگ)
من گاز نمی گیرم (آه-آه) ، مگر اینکه شما دوست داشته باشید (مگر اینکه دوست داشته باشید)
اگر سیگار می کشید (چه سیگار می کشید؟) ، من مه گرفتم (مه بنفش)
و اگر گرسنه ای دختر ، من پرونده دارم (وو)
اوه ، عزیزم ، من را نگه ندار
عشق بسیار زیادی وجود دارد که می توانیم انجام دهیم (Shamone!)
دارم می بوسم ، بغل می کنم
گلبرگهای گل رز در وان
دختر ، بیایید بپریم ، این حباب است

[Pre-Chorus: Bruno Mars]
من هیچ بازی ای ندارم
هر کلمه ای که می گویم مستقیماً از قلب من بیرون می آید
اشعار معنی: بنابراین اگر شما tryna دراز کشیدن در این آغوش (اگر tryna دراز بکشید)

[کر: برونو مریخ]
در را باز می گذارم
(در را باز می گذارم)
دختر در را باز می گذارم
(در را باز می گذارم ، امیدوارم)
که شما احساسی را که من دارم احساس می کنید
و تو مثل من امشب می خواهی عزیزم
به من بگو که از راه میای (بیا دختر)

[پل: برونو مارس و اندرسون .پاک]
La-la-la-la-la-la-la (من به تو احتیاج دارم عزیزم)
La-la-la-la-la-la-la (باید ببینمت عزیزم)
La-la-la-la-la-la-la (دختر ، من tryna را به شما این ، آه)


[کر: برونو مریخ]
هی ، هی ، من در را باز می گذارم ، عزیزم
(در را باز می گذارم)
من می روم ، من در خانه ام را باز می گذارم ، دختر
(در را باز می گذارم ، امیدوارم)
And I'm hopin '، hopin'
که شما احساسی را که من دارم احساس می کنید
و تو مثل من امشب می خواهی عزیزم
به من بگو که از طریق (وو!) میای

[Outro: Bruno Mars & Anderson .Pak]
La-la-la-la-la-la-la (به من بگو)
به من بگو که شما در حال آمدن از طریق
(Woo-woo-woo-woo، woo-woo-woo، woo-woo-woo)
(Woo-woo-woo-woo، woo-woo-woo، woo-woo)
لا-لا-لا-لا-لا-لا (لا-لا-لا-لا-لا)
به من بگو که شما در حال آمدن از طریق
دختر ، من اینجا هستم و فقط منتظر تو هستم (اوه!)
بیا ، من تو را پرستش می کنم (باید بدانم!)
La-la-la-la-la-la-la-la (من منتظرم ، منتظرم ، منتظرم)
به من بگو که از طریق (برای تو) می آیی
دختر ، من اینجا هستم و فقط منتظر تو هستم
بیا ، من تو را پرستش می کنم
لا-لا-لا-لا-لا-لا

گفتگو در مورد این آهنگ

Aida

من ربات نیستم

شاید دوست داشته باشید...


طراحی و توسعه با در لیریکا