متن و ترجمه آهنگ ​maybe از Machine Gun Kelly

​maybe - Machine Gun Kelly

می بی - مشین گان کلی
می بی

[Intro: Machine Gun Kelly]
That's hard
Two, three, five

[Verse 1: Machine Gun Kelly]
Maybe if I had something to say
Butterfly effect from the last three days, now
Maybe if I had something to save
I used to have a soul until I threw it away
There's shadows on the wall, wish I would've ran (Yeah)
Gotta get away, I hope you understand (Ah-Ahh)
I try to hide my face like a wanted man (Yeah)
Maybe I'll be gone before you count to ten

[Chorus: Machine Gun Kelly]
I made up my mind this evening
I'm taking the last, I'm taking the last
Drink while my conscience eats me
I'm taking thе last, I'm taking the last
I'm ready to let you go
I'm rеady to let you go
I'm ready to let you go
This time is the last, this time is the last

[Verse 2: Oli Sykes, Machine Gun Kelly & Both]
Maybe if we went another way (Another way)
I wouldn't be regretting the decisions that I made (Ah)
I don't want to spend another day (Another day)
Looking for somebody that I know I can't replace
My tears fall, you don't miss me
Put me out my misery
Think my heart is history
I think I'm broken, nothing could fix me
[Chorus: Machine Gun Kelly & Oli Sykes]
I made up my mind this evening
I'm taking the last, I'm taking the last
Drink while my conscience eats me
I'm taking the last, I'm taking the last
I'm ready to let you go
I'm ready to let you go
I'm ready to let you go
This time is the last, this time is the last

[Breakdown: Oli Sykes, Machine Gun Kelly & Both]
Yeah! (Maybe)
Woah, woah, woah, woah
We were built to fall apart
Woah, woah, woah, woah
But I can't feel you now
Woah, woah, woah, woah
And it's too late now
There's no point screaming
Dug your grave, so fuck your feelings
No one's here, so now you're on your own

[Chorus: Machine Gun Kelly & Oli Sykes]
I made up my mind this evening
I'm taking the last, I'm taking the last
Drink while my conscience eats me
I'm taking the last, I'm taking the last
I'm ready to let you go
I'm ready to let you go
I'm ready to let you go
This time is the last, this time is the last

 

[مقدمه: مسلسل کلی]
سخت است
دو، سه، پنج

[آیه 1: مسلسل کلی]
شاید اگر حرفی برای گفتن داشتم
اثر پروانه ای از سه روز گذشته، در حال حاضر
شاید اگر چیزی برای نجات داشتم
من تا زمانی که آن را دور انداختم روح داشتم
سایه هایی روی دیوار است، ای کاش می دویدم (آره)
باید دور شوی، امیدوارم بفهمی (آه آه)
سعی می کنم مانند یک مرد تحت تعقیب صورتم را پنهان کنم (آره)
شاید قبل از اینکه تا ده بشماری من رفته باشم

[سرود: Machine Gun Kelly]
امروز عصر تصمیمم را گرفتم
آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
بنوش تا وجدانم مرا بخورد
من آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
این بار آخرین است، این بار آخرین است

[آیه 2: اولی سایکس، مسلسل کلی و هر دو]
شاید اگر راه دیگری می رفتیم (راه دیگری)
من از تصمیماتی که گرفتم پشیمان نمی شوم (آه)
من نمی خواهم یک روز دیگر را بگذرانم (یک روز دیگر)
به دنبال کسی هستم که می دانم نمی توانم جایگزینش کنم
اشکام میریزن دلت برام تنگ نمیشه
بدبختی ام را از من بیرون کن
فکر کن قلب من تاریخ است
فکر می کنم شکسته ام، هیچ چیز نمی تواند مرا درست کند
[کر: ماشین تفنگ کلی و اولی سایکس]
امروز عصر تصمیمم را گرفتم
آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
بنوش تا وجدانم مرا بخورد
آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
این بار آخرین است، این بار آخرین است

[تجزیه و تحلیل: اولی سایکس، ماشین تفنگ کلی و هر دو]
آره (شاید)
وای، وای، وای، وای
ما ساخته شده ایم که از هم بپاشیم
وای، وای، وای، وای
ولی الان نمیتونم حست کنم
وای، وای، وای، وای
و الان خیلی دیر است
جیغ زدن فایده ای نداره
قبرت را حفر کن، پس لعنت به احساساتت
هیچ کس اینجا نیست، پس اکنون شما تنها هستید

[کر: ماشین تفنگ کلی و اولی سایکس]
امروز عصر تصمیمم را گرفتم
آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
بنوش تا وجدانم مرا بخورد
آخرین را می گیرم، آخرین را می گیرم
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
من حاضرم اجازه بدم بری
این بار آخرین است، این بار آخرین است

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا