متن و ترجمه آهنگ All I Want for Christmas Is… از Mariah Carey

All I Want for Christmas Is… - Mariah Carey

چیزی که واسه کریسمس میخوام هست... - ماریا کری
چیزی که واسه کریسمس میخوام هست...

I don′t want a lot for Christmas
I don′t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
فقط یه چیز که من نیاز دارم
I don't care about the presents underneath the Christmas tree
به کادوهای زیر درخت کریسمس اهمیت نمیدم
I just want you for my own
من فقط تو رو برای خودم میخوام
More than you could ever know
بیشتر از اونی که تو همیشه میتونی بدونی
Make my wish come true
آرزوی من رو به واقعیت تبدیل کن
All I want for Christmas is you
تمام چيزي كه براي كريسمس ميخوام تويي
Yeah
آره
I don′t want a lot for Christmas
I don′t want a lot for Christmas
There is just one thing I need (and I)
فقط یه چیزه که نیاز دارم
Don't care about the presents underneath the Christmas tree
به کادو های زیر درخت کریسمس اهمیت نمیدم
I don't need to hang my stocking there upon the fireplace
نیازی ندارم که بالای شومینه سوپ درست کنم
Santa Claus won′t make me happy with a toy on Christmas Day
Santa Claus won′t make me happy with a toy on Christmas Day
I just want you for my own
من فقط تو رو برای خودم میخوام
More than you could ever know
بیشتر از اونی که تو همیشه میتونی بدونی
Make my wish come true
آرزوی من رو به واقعیت تبدیل کن
All I want for Christmas is you
تمام چيزي كه براي كريسمس ميخوام تويي
You, baby
تو ، عزیزم
Oh, I won′t ask for much this Christmas
Oh, I won′t ask for much this Christmas
I won't even wish for snow (and I)
حتی برای برف آرزو نمیکنم
I′m just gonna keep on waiting underneath the mistletoe
I′m just gonna keep on waiting underneath the mistletoe
I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick
حتی یه لیست آرزو ها به قطب شمال نمیفرستمچ
I won′t even stay awake to hear those magic reindeer click
I won′t even stay awake to hear those magic reindeer click

More than you could ever know
— Mariah Carey

'Cause I just want you here tonight
چون من فقط تورو امشب اينجا ميخوام
Holding on to me so tight
منو به اندازه ی کافی نگه دار
What more can I do?
ديگه چه كاري ميتونم انجام بدم؟
Oh, baby, all I want for Christmas is you
اوه عزيزم، تمام چيزي كه من براي كريسمس ميخوام تويي
You, baby
تو ، عزیزم
Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)
اوه اوه همه چراغا همه جا میدرخشن (خیلی درخشنده عزیزم)
And the sound of children′s laughter fills the air (oh, oh, yeah)
And the sound of children′s laughter fills the air (oh, oh, yeah)
And everyone is singing (oh, yeah)
و همه درحال آواز خوندن هستن (آره)
I hear those sleigh bells ringing
من صداي اون زنگ هاي سورتمه ها كهزنگ ميزننو ميشنوم
Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)
سانتا، نمیخوای چیزی رو که من واقعا نیاز دارم رو برام بیاری؟
Won't you please bring my baby to me?
نمیخوام عزیزم رو برام بیاری لطفا؟
Oh, I don′t want a lot for Christmas
Oh, I don′t want a lot for Christmas
This is all I′m asking for
This is all I′m asking for
I just wanna see my baby standing right outside my door
فقط میخوام ببینم عزیز دلم درست جلوی پشت خونه ایستاده باشه
Oh, I just want you for my own
اوه، من فقط میخوام که تو مال من باشی
More than you could ever know
بیشتر از اونی که تو همیشه میتونی بدونی
Make my wish come true
آرزوی من رو به واقعیت تبدیل کن
Oh, baby, all I want for Christmas is you
اوه عزيزم، تمام چيزي كه من براي كريسمس ميخوام تويي
You, baby
تو ، عزیزم
All I want for Christmas is you, baby
تمام چيزي كه براي كريسمس ميخوام تويي، عزیزم
All I want for Christmas is you, baby
تمام چيزي كه براي كريسمس ميخوام تويي، عزیزم
All I want for Christmas is you, baby
تمام چيزي كه براي كريسمس ميخوام تويي، عزیزم
All I want for Christmas (all I really want) is you, baby
همه چیزی که برای کریسمس میخوام (همه اون چیزی که واقعا میخوام) تویی عزیز
All I want (I want) for Christmas (all I really want) is you, baby
همه چیزی که ومیخوام (من واقعا میخوام) برای کریسمس تویی عزیزم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا