متن و ترجمه آهنگ Take My Breath از The weeknd

Take My Breath - The weeknd

تیک مای بریز - د ویکند
تیک مای بریز

I saw the fire in your eyes
آتیشو توی چشمات دیدم
I saw the fire when I look into your eyes
وقتی به چشمانت خیره شدم آتیشو دیدممم
You tell me things you wanna try (uh)
تو چیزاییو که می خوای امتحان کنی به من میگی
I know temptation is the devil in disguise
من میدونم که اون وسوسه شیطان در لباس مبدله
You risk it all to feel alive, oh, yeah
تو همه این ریسک کردی که احساس زنده بودن کنی، اوه، آره
You're offering yourself to me like sacrifice
تو داری خودت رو به من مثل یه فداکاری تقدیم میکنی
You said you do this all the time
تو گفتی که همیشه این کار رو می کنی
Tell me you love me if I bring you to the light
به من بگو که اگه تو رو به روشنایی برسونم منو دوست داری
It's like a dream what she feels with me
مثل یه خواب و رویاس که اون با من احساس میکنه
She loves to be on the edge
اون دوست داره که تو حاشیه باشه
Her fantasy is okay with me
فانتزی اون با من مشکلی نداره
Then suddenly, baby says
بعد یهو، عزیزم گفت
Take my breath away
نفسمو بگیر
And make it last forever, babe
و کاری کن ابدی بشه، عزیزم
Do it now or never, babe (ah)
عزیزم همین حالا این کار رو بکن یا هرگز (آه)
Take my breath away
نفسمو بگیر
Nobody does it better, babe
کسی بهتر از تو اینکارو نمیکنه، عزیزم
Bring me close to-
منو نزدیک کن به
Want me to hold onto you tight
می خوای من تو رو محکم نگه دارم
You pull me closer, feel the heat between your thighs (uh, say)
تو منو نزدیک تر می کنی و گرما رو بین پاهات حس می کنی (اوه، بگو)
You're way too young to end your life (huh)
تو برای پایان دادن زندگیت خیلی جوونی (هاه)
Girl, I don't wanna be the one who pays the price
دختر، من نمیخوام کسی باشم که هزینش رو پرداخت می کنه
Ooh, it's like a dream what she feels with me
اوه، مثل یه خواب و رویاس که اون با من احساس میکنه
She loves to be on the edge
اون دوست داره که تو حاشیه باشه
Her fantasy is okay with me
فانتزی اون با من مشکلی نداره

Nobody does it better, babe
— The Weeknd

Then suddenly, baby says
بعد یهو، عزیزم گفت
Take my breath away
نفسمو بگیر
And make it last forever, babe
و کاری کن ابدی بشه، عزیزم
Do it now or never, babe (ah)
عزیزم همین حالا این کار رو بکن یا هرگز (آه)
Take my breath away
نفسمو بگیر
Nobody does it better, babe
کسی بهتر از تو اینکارو نمیکنه، عزیزم
Bring me close to heaven, babe (uh)
عزیزم منو به بهشت نزدیک کن
Take my breath
نفسمو بند بیار
Oh, oh-ooh
اوه اوه اوووه
And they'll see me
و اونا منو خواهند دید
Oh-ooh, ooh (yeah, say)
اوه-اوووه-اوه (آره، بگو)
Oh-oh, oh-oh
اوه-اوه، اوه-اوه
Oh-oh, oh-oh
اوه-اوه، اوه-اوه
Oh-oh, oh-oh
اوه-اوه، اوه-اوه
Oh-ooh-oh
اوه-اووه-اوه
Take my breath away (take my breath away)
نفسمو بند بیار (نفسمو بند بیار)
And make it last forever, babe
و کاری کن ابدی بشه، عزیزم
Do it now or never, babe (ah)
عزیزم همین حالا این کار رو بکن یا هرگز (آه)
Take my breath away (take my breath away)
نفسمو بند بیار (نفسمو بند بیار)
Nobody does it better, babe
کسی بهتر از تو اینکارو نمیکنه، عزیزم
Bring me close to heaven, babe (take my breath)
عزیزم منو به بهشت نزدیک کن(نفسمو بند بیار)
Take my breath (take my breath a-, breath away)
نفسمو بگیر (نفسمو بگیر–، نفسو بِبَر)
(Nobody)
(هیچکس)
Take my breath (take my breath a-, breath away)
نفسمو بگیر (نفسمو بگیر–، نفسو بِبَر)
Nobody does it better, babe
کسی بهتر از تو اینکارو نمیکنه، عزیزم
Bring me close to heaven, babe (uh)
عزیزم منو به بهشت نزدیک کن
Take my breath
نفسمو بند بیار

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا