متن و ترجمه آهنگ Eastside از Halsey و Khalid و Benny Blanco

Eastside - Halsey - Khalid - Benny Blanco

ایست ساید - هالزی - خالد - بنی بلانکو
ایست ساید

Uh

آه

Yeah, yeah

آره ، آره

When I was young, I fell in love

وقتی جوون بودم،عاشق شدم

We used to hold hands, man, that was enough (yeah)

دستای همو می گرفتیم، مرد، این کافی بود(آره)

Then we grew up, started to touch

بعد بزرگ شدیم، شروع کردیم به لمس کردن

Used to kiss underneath the light on the back of the bus (yeah)

عادت داشتیم ک همو زیر نوری ک ب پشت اتوبوس می تابید ،ببوسیم

Oh no, your daddy didn't like me much

وای نه، بابات ازم خیلی خوشش نمی اومد

And he didn't believe me when I said you were the one

و وقتی گفتم که تو همونی، باورم نکرد

Oh, every day she found a way out of the window to sneak out late

اوه، اون هر روز یه راهی پیدا می‌کرد که دیروقت از پنجره فرار کنه

She used to meet me on the Eastside

اون عادت داشت سمت شرق باهام ملاقات کنه

In the city where the sun don't set

توی شهری که خورشید غروب نمی کنه

And every day you know that we ride

و هر روز می‌دونی که ما می رونیم

Through the backstreets in a blue Corvette

بین خیابونای پشتی توی ماشین آبی رنگمون

Baby, you know I just wanna leave tonight

عزیزم، میدونی اصلا امشب می‌خوام برم

We can go anywhere we want

ما میتونیم هر جا میخوایم بریم

Drive down to the coast, jump in the sea

تا ته ساحل رانندگی می کنیم، می پریم تو دریا

Just take my hand and come with me

فقط دستمو بگیر و باهام بیا

We can do anything if we put our minds to it

میتونیم هر کاری میخوایم بکنیم اگه روش فکر کنیم

Take your whole life then you put a line through it

تموم زندگیتو بردار و روی یه خط بذار

My love is yours if you're willing to take it

عشق من مال توئه اگه بخوای بگیریش

Give me your heart 'cause I ain't gonna break it

قلبتو بهم بده چون قرار نیست بشکنمش

So come away, starting today

پس بیا بریم،امروز شروع کنیم

Start a new life, together in a different place

یه زندگی جدید شروع کنیم، با هم یه جای دیگه

We know that love is how all these ideas came to be

میدونم عشق چطوری باعث میشه این همه ایده به ذهنمون برسه

So baby, run away with me

پس عزیزم، باهام فرار کن

Seventeen and we got a dream to have a family

هفده سالمونه و رویامون داشتن یه خونوادس

A house and everything in between

و یه خونه و وسایل میونشو داریم

And then, oh, suddenly we turned twenty-three

و بعدش، اوه، یهویی بیست و سه سالمون میشه

Now we got pressure for taking our life more seriously

حالا ما زیر فشاریم که زندگیمونو جدی بگیریم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا