متن و ترجمه آهنگ How Do You Sleep? از Sam Smith

How Do You Sleep? - Sam Smith

هاو دو یو اسلیپ - سم اسمیت
هاو دو یو اسلیپ

I'm done hating myself for feeling
خسته شدم از بس از خودم به خاطر احساساتم متنفر بودم
I'm done crying myself awake
خسته شدم از بس گریه کردم
I've gotta leave and start the healing
من باید برم و شروع کنم به درمان شدم

But when you move like that, I just want to stay
ولی وقتی تو اون جوری تکون میخوری من فقط میخوام بمونم
What have I become now?
من الان چی شدم؟
Looking through your phone now, oh no
به تلفنت نگاه میکنم اوه نه
Love to you is just a game
عاشق تو بودن فقط یه بازیه
Look what I have done now
ببین الان چی کار کردم
Dialling up the numbers on you
به شمارهات زنگ میزنم
I don't want my heart to break
نمیخوام قلبم بشکنه
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that shame and all that danger
همه اون خجالت و خطر
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that fear and all that pressure
همه اون ترس و فشار
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
Tell me how do you
بهم بگو چجوری
Love will keep you up tonight
عشق امشب بیدار نگهت میداره
Tell me how do you
بهم بگو چجوری
Oh no, how did I manage to lose me?
اوه نه چجوری برنامه ریزی کردم که تو رو از دست بدم؟
I am not this desperate, not this crazy
من اینقدر ناامید نشدم، نه در این حد

Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
— Sam Smith


There's no way I'm sticking around to find out
امکان نداره که من این قضیه رو بفهمم
I won't lose like that, I won't lose myself
منم اینجوری نمیبازم, من خودمو نمیبازم
Look what I have done now
ببین الان چی کار کردم
Dialling up the numbers on you
به شمارهات زنگ میزنم
I don't want my heart to break
نمیخوام قلبم بشکنه
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that shame and all that danger
همه اون خجالت و خطر
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that fear and all that pressure
همه اون ترس و فشار
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
Tell me how do you (Yeah)
بهم بگو چجوری
Yeah, yeah, yeah
آره آره آره
Love will keep you up tonight
عشق امشب بیدار نگهت میداره
Tell me how do you
بهم بگو چجوری
Oh, love will keep you up tonight
اوه عشق امشب تو رو بیدار نگه میداره
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that shame and all that danger
همه اون خجالت و خطر
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
Baby, How Do You Sleep when you lie to me?
عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟
All that fear and all that pressure
همه اون ترس و فشار
I'm hoping that my love will keep you up tonight
امیدوارم عشق من امب بیدار نگهت داره
(Tell me how do you)
بهم بگو چجوری

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا