متن و ترجمه آهنگ hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it از Lana Del Rey

hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it - Lana Del Rey

هوپ ایز دنجرس ثینگ فور ومن لایک می تو هو، بات آی هو ایت - لانا دل ری
هوپ ایز دنجرس ثینگ فور ومن لایک می تو هو، بات آی هو ایت

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought
داشتم مجله اسلیم ارونز میخوندم و به این فکر افتادم
Maybe I'd get less stressed if I was tested less like
شاید اگر کمتر مورد امتحان قرار میگرفتم کمتر استرس داشتم
All of these debutantes
همه این تازه کار ها

Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts
که لبخند میزنن تو لباس های صورتی و کفش های پاشنه بلند روی قایق های سفید
But I'm not, baby, I'm not
ولی من اینطوری نیستم عزیزم ، اینطوری نیستم
No, I'm not that, I'm not
نه ، من که نیستم ، من نیستم
I've been tyding around in my fucking nightgown
I've been tyding around in my fucking nightgown
Writing in blood on the walls
با خون روی دیوار ها می‌نویسم
'Cause the ink in my pen don't work in my notepad
چون جوهر خودکارم روی دفترچم کار نمیکنه
Don't ask if I'm happy, you know that I'm not
ازم سوال نکن آیا خوشحالی ، میدونی که نیستم
But at best I can say I'm not sad
ولی در بهترین حال میتونم بگم که غمگین نیستم
'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have
چون امید داشتن برای زنی مثل من چیز خطرناکیه
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
چون امید داشتن برای زنی مثل من چیز خطرناکیه
I had fifteen-year dances
I had fifteen-year dances
Church basement romances, yeah, I've got
داستان عاشقانه توی زیر زمین (سرداب) کلیسا ، آره تجربه کردم
Spilling my guts with the Bowery Bums
دردودل کردن با مفت خور های خیابان bowery
Is the only love I've ever known
این تنها عشقیه که تا به حال شناختم
Except for the stage, which I also call home, when I'm not
به جز برای استیج ، که خونه هم صداش میکنم ،وقتی نیستم ...
Servin' up God in a burnt coffee pot for the triad
خدمت رسان به خدا با یک قهوه ساز سوخته
Hello, it's the most famous woman you know on the iPad
سلام ، این مشهور ترین زنیه که تو از طریق i pad میشناسی
Calling from beyond the grave, I just wanna say, "Hi, Dad"
از اون دنیا زنگ میزنم ، فقط میخوام بگم ، "سلام پدر"
I've been tearing up town in my fucking white gown
من تو همون لباس سفیدم گریه کردم (اشکم در اومد )

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought
— Lana Del Rey


Like a goddamn near sociopath
Like a goddamn near sociopath
Shaking my ass is the only thing that's
لرزوندن کونم تنها چیزیه که
Got this black narcissist off my back
[می‌تونه]این غم و اندوه (افسردگی ) رو از رو دوشم برداره
She couldn't care less, and I never cared more
اون نمی‌تونست کمتر از این اهمیت بده ، و منم هیچوقت بیشتر از این اهمیت ندادم
So there's no more to say about that
پس دیگه چیز بیشتری برای گفتن در مورد اون نیست
Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have
به جز اینکه داشتن امید برای زنی مثل من چیز خطرناکیه
Hope is a dangerous thing for a woman with my past
امید چیز خطرناکیه برای زنی با گذشته من ( با زندگی ای که من در گذشته داشتم)
There's a new revolution, a loud evolution that I saw
یه پیچیدگی( فرگشت) جدید در راهه ، یه تکامل با صدای بلند ( بزرگ )
Born of confusion and quiet collusion of which mostly I've known
Born of confusion and quiet collusion of which mostly I've known
A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got
یه زن مدرن (به روز) با بنیه ضعیف ، چون من دارم ...
Monsters still under my bed that I could never fight off
... یه هیولا زیر تختم که هیچوقت نتونستم باهاش بجنگم
A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off
یه نگهبان حواس پرت کلید رو میندازه روی شب های بدم
I've been tearing around in my fucking nightgown
I've been tearing around in my fucking nightgown
Writing in blood on your walls
با خون روی دیوار های تو نوشتم
'Cause the ink in my pen don't look good in my pad
چون که جوهر خودکارم روی دفترچم خوب به نظر نمیاد
They write that I'm happy, they know that I'm not
اونا مینویسن که من خوشحالم
But at best, you can see I'm not sad
ولی میدونن که نیستم ، تو میتونی ببینی که ناراحت نیستم
But hope is a dangerous thing for a woman like me to have
ولی امید داشتن چیز خطرناکیه برای زنی مثل من
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
چون امید داشتن برای زنی مثل من چیز خطرناکیه
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have
چون امید داشتن برای زنی مثل من چیز خطرناکیه
But I have it
ولی من دارمش
Yeah, I have it
آره ، من دارمش
Yeah, I have it
آره ، من دارمش
I have
من دارم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.